Historia 3 zima 2023

HIS3ZIMA2023
Paulina Romiñska

Ogłoszenia

Announcement Opublikowane: niedziela, 17 wrzesień 2023

Prace -tematy III Historia

  • Tematy prac kontrolnych – obwi?zuje wyb?r jednego z zaproponowa?

-Przebieg i nast?pstwa potopu szwedzkiego

- Wojny z Moskw? w pierwszej po?owie XVII wieku

- Pierwsze wolne elekcje i ich nast?pstwa.

?

  • Kryteria oceny
  • Zebranie informacji – 2-3 strony A4
  • Kompozycja pracy – uporz?dkowany uk?ad i sp?jno??
  • Bogata charakterystyka problem?w
  • Samodzielne wnioski i podsumowanie pracy

ww. kryteria oceny odpowiadaj? kryteriom wymaga? na poziomach konieczne – bardzo dobre ( oceny dopuszczaj?cy – celuj?cy)

?

  • Termin z?o?enia prac
  • Prace nale?y sk?ada? w terminie do 15.12.2023( u dyrektora szko?y)
  • W przypadku oceny negatywnej z pracy kontrolnej, poprawione prace nale?y z?o?y? do 10.01.2024r.

?

?


Prowadz±cy kurs HIS3ZIMA2023 : Paulina Romiñska
Administrator Zaoczne Liceum w Lipuszu : Administrator Admin
Claroline © 2001 - 2013