Historia5 zima 2023

HIS5ZIMA2023
Paulina Romiñska

Ogłoszenia

Announcement Opublikowane: niedziela, 17 wrzesień 2023

Tematy prac kontrolnych

  • Tematy prac kontrolnych – obwi?zuje wyb?r jednego z zaproponowanych

?

?

1.Przedstaw decyzje kongresu wiede?skiego w odniesieniu do Europy i??wiata, z uwzgl?dnieniem podzia?u ziem polskich.

?

2.Wyja?nij? genez? powstania styczniowego i opisz jego nast?pstwa.

?

3.Przedstaw przemiany gospodarcze w Europie i na ?wiecie w? XIX wieku,.


Prowadz±cy kurs HIS5ZIMA2023 : Paulina Romiñska
Administrator Zaoczne Liceum w Lipuszu : Administrator Admin
Claroline © 2001 - 2013