chemia1sem

CHEM1
Marzena Dziemi├▒ska

Opis kursu

Opis

SKRYPT DLA PIERWSZEGO SEMESTRU ZAOCZNEGO LICUEM W LIPUSZU

ROK SZKOLNY 2021/2022

SEMESTR ZIMOWY

 

Tematy i zagadnienia, które bêd± realizowane w pierwszym semestrze:

BUDOWA ATOMU. UK£AD OKRESOWY PIERWIASTKÓW

 1. Budowa atomu
 • podstawowe cz┬▒stki wchodz┬▒ce w sk┬│ad atomu,
 • poj├¬cie: nukleony,
 • poj├¬cia: liczba atomowa, liczba masowa, masa atomowa, izotopy.
 1. Konfiguracja elektronowa atom├│w
 • schemat budowy atomu,
 • rozmieszczenie elektron├│w w pow┬│okach atomu pierwiastka chemicznego,
 • rozmieszczenie elektron├│w w podpow┬│okach atomu pierwiastka chemicznego,
 • liczba elektron├│w walencyjnych w atomie i jonie danego pierwiastka chemicznego,
 • ┬ápoj├¬cia: rdze├▒ atomowy, elektrony walencyjne, pow┬│oka, podpow┬│oka.
 1. Budowa atomu a po┬│o┬┐enie pierwiastka chemicznego w uk┬│adzie
 • konfiguracja elektronowa atomu pierwiastka chemicznego na podstawie jego po┬│o┬┐enia w uk┬│adzie okresowym,
 • po┬│o┬┐enie pierwiastka chemicznego w uk┬│adzie okresowym na podstawie konfiguracji elektronowej jego atomu,
 • por├│wnanie w┬│a┬Âciwo┬Âci pierwiastk├│w chemicznych nale┬┐┬▒cych do tej samej grupy uk┬│adu okresowego,
 • por├│wnanie w┬│a┬Âciwo┬Âci pierwiastk├│w chemicznych nale┬┐┬▒cych do tego samego okresu.
 1. Wi┬▒zania kowalencyjne
 • wzory elektronowe, kropkowe, kreskowe cz┬▒steczek ( chlor, wod├│r, tlen, woda),
 • wi┬▒┬┐┬▒ce i wolne pary elektronowe,
 • cz┬▒steczki polarne ( dipole) i niepolarne,
 • tworzenie wi┬▒zania kowalencyjnego niespolaryzowanego i spolaryzowanego.
 1. Wi┬▒zanie jonowe
 • tworzenie wi┬▒zania na przyk┬│adzie chlorku sodu,
 • w┬│a┬Âciwo┬Âci substancji jonowych,
 • rozpoznawanie substancji, w kt├│rych wyst├¬puje wi┬▒zanie jonowe.
 1. Wi±zanie metaliczne i oddzia³ywania miêdzycz±steczkowe
 • tworzenie wi┬▒zania metalicznego,
 • rozpoznawanie substancji, w kt├│rych wyst├¬puje wi┬▒zanie jonowe,
 • tworzenie wi┬▒zania wodorowego,
 • przyk┬│ady cz┬▒steczek mi├¬dzy kt├│rymi wyst├¬puje wi┬▒zanie wodorowe,
 • si┬│y van der Waalsa.
 1. Wp┬│yw rodzaju wi┬▒zania chemicznego na w┬│a┬Âciwo┬Âci substancji
 • zale┬┐no┬Â├Ž mi├¬dzy r├│┬┐nic┬▒ elektroujemno┬Âci pierwiastk├│w tworz┬▒cych substancje, a typem wi┬▒zania chemicznego,
 • czynniki decyduj┬▒ce o sile wi┬▒zania chemicznego,
 • przyk┬│ady substancji o wi┬▒zaniach jonowych i ich w┬│a┬Âciwo┬Âci,
 • przyk┬│ady substancji o wi┬▒zaniach kowalencyjnych i ich w┬│a┬Âciwo┬Âci,
 • przyk┬│ady substancji o wi┬▒zaniach metalicznych i ich w┬│a┬Âciwo┬Âci,
 • wp┬│yw rodzaju wi┬▒zania chemicznego na w┬│a┬Âciwo┬Âci substancji.
 1. Powt├│rzenie i utrwalenie wiadomo┬Âci do egzaminu ustnego

 

 

 

PRACA KONTROLNA

┬á- nale┬┐y opracowa├Ž poni┬┐sze ( wszystkie) zadania.

1.  Ustal liczbê protonów i elektronów w atomach magnezu i o³owiu.

2. Zapisz pow³okow± konfiguracjê elektronow± atomu oraz jonu o podanych symbolach:                    C oraz Ca2+.

3. Przedstaw wi┬▒zanie kowalencyjne dla cz┬▒steczki chloru.

4. Okre┬Âl typ wi┬▒za├▒ chemicznych wyst├¬puj┬▒ce w podanych substancjach:

LiH, CO2, NH3, NaOH, KBr, CaCl2, CH4

 

Prac├¬ kontroln┬▒ oddajemy do 20 grudnia 2021r osobi┬Âcie lub poczt┬▒ polsk┬▒ do pani dyrektor.

Bo┬┐ena Bednarowicz

Ul. M┬│y├▒ska 40

83 – 424 Lipusz

 

Ocenie podlega estetyka pracy ( kartka A4) oraz poprawno┬Â├Ž rozwi┬▒zania zada├▒.

 

                           Powodzenia Marzena Dziemiñska

 


Prowadz▒cy kurs CHEM1 : Marzena Dziemi├▒ska
Administrator Zaoczne Liceum w Lipuszu : Administrator Admin
Claroline © 2001 - 2013