chemia1sem

CHEM1
Marzena Dziemińska

Opis kursu

Opis

SKRYPT DLA PIERWSZEGO SEMESTRU ZAOCZNEGO LICUEM W LIPUSZU

ROK SZKOLNY 2021/2022

SEMESTR ZIMOWY

 

Tematy i zagadnienia, które będą realizowane w pierwszym semestrze:

BUDOWA ATOMU. UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW

 1. Budowa atomu
 • podstawowe cząstki wchodzące w skład atomu,
 • pojęcie: nukleony,
 • pojęcia: liczba atomowa, liczba masowa, masa atomowa, izotopy.
 1. Konfiguracja elektronowa atomów
 • schemat budowy atomu,
 • rozmieszczenie elektronów w powłokach atomu pierwiastka chemicznego,
 • rozmieszczenie elektronów w podpowłokach atomu pierwiastka chemicznego,
 • liczba elektronów walencyjnych w atomie i jonie danego pierwiastka chemicznego,
 •  pojęcia: rdzeń atomowy, elektrony walencyjne, powłoka, podpowłoka.
 1. Budowa atomu a położenie pierwiastka chemicznego w układzie
 • konfiguracja elektronowa atomu pierwiastka chemicznego na podstawie jego położenia w układzie okresowym,
 • położenie pierwiastka chemicznego w układzie okresowym na podstawie konfiguracji elektronowej jego atomu,
 • porównanie właściwości pierwiastków chemicznych należących do tej samej grupy układu okresowego,
 • porównanie właściwości pierwiastków chemicznych należących do tego samego okresu.
 1. Wiązania kowalencyjne
 • wzory elektronowe, kropkowe, kreskowe cząsteczek ( chlor, wodór, tlen, woda),
 • wiążące i wolne pary elektronowe,
 • cząsteczki polarne ( dipole) i niepolarne,
 • tworzenie wiązania kowalencyjnego niespolaryzowanego i spolaryzowanego.
 1. Wiązanie jonowe
 • tworzenie wiązania na przykładzie chlorku sodu,
 • właściwości substancji jonowych,
 • rozpoznawanie substancji, w których występuje wiązanie jonowe.
 1. Wiązanie metaliczne i oddziaływania międzycząsteczkowe
 • tworzenie wiązania metalicznego,
 • rozpoznawanie substancji, w których występuje wiązanie jonowe,
 • tworzenie wiązania wodorowego,
 • przykłady cząsteczek między którymi występuje wiązanie wodorowe,
 • siły van der Waalsa.
 1. Wpływ rodzaju wiązania chemicznego na właściwości substancji
 • zależność między różnicą elektroujemności pierwiastków tworzących substancje, a typem wiązania chemicznego,
 • czynniki decydujące o sile wiązania chemicznego,
 • przykłady substancji o wiązaniach jonowych i ich właściwości,
 • przykłady substancji o wiązaniach kowalencyjnych i ich właściwości,
 • przykłady substancji o wiązaniach metalicznych i ich właściwości,
 • wpływ rodzaju wiązania chemicznego na właściwości substancji.
 1. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości do egzaminu ustnego

 

 

 

PRACA KONTROLNA

 - należy opracować poniższe ( wszystkie) zadania.

1.  Ustal liczbę protonów i elektronów w atomach magnezu i ołowiu.

2. Zapisz powłokową konfigurację elektronową atomu oraz jonu o podanych symbolach:                    C oraz Ca2+.

3. Przedstaw wiązanie kowalencyjne dla cząsteczki chloru.

4. Określ typ wiązań chemicznych występujące w podanych substancjach:

LiH, CO2, NH3, NaOH, KBr, CaCl2, CH4

 

Pracę kontrolną oddajemy do 20 grudnia 2021r osobiście lub pocztą polską do pani dyrektor.

Bożena Bednarowicz

Ul. Młyńska 40

83 – 424 Lipusz

 

Ocenie podlega estetyka pracy ( kartka A4) oraz poprawność rozwiązania zadań.

 

                           Powodzenia Marzena Dziemińska

 


Prowadzący kurs CHEM1 : Marzena Dziemińska
Administrator Zaoczne Liceum w Lipuszu : Administrator Admin
Claroline © 2001 - 2013