historia 1 zima 2022

HIS1ZIMA2022
Paulina Romińska

Opis kursu

Kwalifikacje i cele

Skrypt z historii dla Semestru I

 „Poznać przeszłość”  Program nauczania historii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Robert Śniegocki

Treści przedmiotu historia w podstawie programowej – zakres podstawowy

Cele kształcenia – wymagania ogólne I

. Chronologia historyczna. Uczeń:

1) porządkuje i synchronizuje wydarzenia z historii powszechnej oraz dziejów ojczystych;

2) dostrzega zmienność i dynamikę wydarzeń w dziejach, a także ciągłość procesów historycznych i cywilizacyjnych.

I. II. Analiza i interpretacja historyczna.

Uczeń:

1) analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w kontekście epok i dostrzega zależności pomiędzy różnymi dziedzinami życia społecznego;

2) rozpoznaje rodzaje źródeł, ocenia przydatność źródła do wyjaśnienia problemu historycznego;

3) dostrzega mnogość perspektyw badawczych oraz różnorakie interpretacje historii i ich przyczyny; 4) ugruntowuje potrzebę poznawania przeszłości dla rozumienia współczesnych mechanizmów społecznych i kulturowych.

III. Tworzenie narracji historycznej.

Uczeń:

1) tworzy narrację historyczną w ujęciu przekrojowym, jak i problemowym;

2) dostrzega problem i buduje argumentację, uwzględniając różne aspekty procesu historycznego;

3) dokonuje selekcji i hierarchizacji oraz integruje informacje pozyskane z różnych źródeł wiedzy

 

Celem kształcenia ogólnego w liceum ogólnokształcącym i technikum jest:

1) traktowanie uporządkowanej, systematycznej wiedzy jako podstawy kształtowania umiejętności; 2) doskonalenie umiejętności myślowo-językowych, takich jak: czytanie ze zrozumieniem, pisanie twórcze, formułowanie pytań i problemów, posługiwanie się kryteriami, uzasadnianie, wyjaśnianie, klasyfikowanie, wnioskowanie, definiowanie, posługiwanie się przykładami itp.;

 3) rozwijanie osobistych zainteresowań ucznia i integrowanie wiedzy przedmiotowej z różnych dyscyplin;

4) zdobywanie umiejętności formułowania samodzielnych i przemyślanych sądów, uzasadniania własnych i cudzych sądów w procesie dialogu we wspólnocie dociekającej;

5) łączenie zdolności krytycznego i logicznego myślenia z umiejętnościami wyobrażeniowo-twórczymi;

6) rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej;

7) rozwijanie narzędzi myślowych umożliwiających uczniom obcowanie z kulturą i jej rozumienie;              8) rozwijanie u uczniów szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości

 1) myślenie – rozumiane jako złożony proces umysłowy, polegający na tworzeniu nowych reprezentacji za pomocą transformacji dostępnych informacji, obejmującej interakcję wielu operacji umysłowych: wnioskowanie, abstrahowanie, rozumowanie, wyobrażanie sobie, sądzenie, rozwiązywanie problemów, twórczość. Dzięki temu, że uczniowie szkoły ponadpodstawowej uczą się równocześnie różnych przedmiotów, możliwe jest rozwijanie następujących typów myślenia: analitycznego, syntetycznego, logicznego, komputacyjnego, przyczynowo-skutkowego, kreatywnego, abstrakcyjnego; zachowanie ciągłości kształcenia ogólnego rozwija zarówno myślenie percepcyjne, jak i myślenie pojęciowe. Synteza obu typów myślenia stanowi podstawę wszechstronnego rozwoju ucznia;

2) czytanie – umiejętność łącząca zarówno rozumienie sensów, jak i znaczeń symbolicznych wypowiedzi; kluczowa umiejętność lingwistyczna i psychologiczna prowadząca do rozwoju osobowego, aktywnego uczestnictwa we wspólnocie, przekazywania doświadczeń między pokoleniami;

3) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno w mowie, jak i w piśmie, to podstawowa umiejętność społeczna, której podstawą jest znajomość norm językowych oraz tworzenie podstaw porozumienia się w różnych sytuacjach komunikacyjnych;

4) kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie;

 5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym dbałość o poszanowanie praw autorskich i bezpieczne poruszanie się w cyberprzestrzeni;

 6) umiejętność samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz wartościowania, rzetelnego korzystania ze źródeł;

7) nabywanie nawyków systematycznego uczenia się, porządkowania zdobytej wiedzy i jej pogłębiania;

8) umiejętność współpracy w grupie i podejmowania działań indywidualnych. Jak widać, podstawa przykłada dużą wagę do rozwijania kompetencji językowej i kompetencji komunikacyjnej

1. Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi i kryterium oceniania z historii Zanim zaczęła się historia

1. Epoki prehistoryczne

2. Skąd wziął się człowiek?

3. Rewolucja neolityczna

4. Epoka brązu i epoka żelaza

II.1

1

2. Starożytna Mezopotamia i starożytny Egipt

1. Znaczenie wielkich rzek

2. Sumerowie

3. Imperium Akadyjskie

4. Babilonia

5. Asyria

6. Początki państwa Faraonów

7. Ustrój polityczny Egiptu

8. Wierzenia Egipcjan

9. Osiągnięcia i kultura Egiptu

II.2
II.3
II.4

II.5

1

3. Izrael i Fenicja. Cywilizacje Indii i Chin.

1. Biblijne dzieje Izraela

2. Państwo Hebrajczyków

3. Powstania żydowskie i początek diaspory

4. Religia żydowska

5. Fenicja

6. Cywilizacja doliny Indusu

7. Rządy dynastii Maurjów

8. Powstanie hinduizmu i buddyzmu

9. Cywilizacja doliny Żółtej Rzeki

10. Konfucjanizm i taozim

II.2
II.3
II.4
II.5
III.3

1

4. Hellada i Hellenowie

1. Środowisko naturalne

2. Polis i jej obywatele

3. Wspólnota grecka

4. Wierzenia Greków

5. Wielka kolonizacja

III.1
III.2
III.3
III.4

1

5. Ateńska demokracja. Starożytna Sparta

1. Pierwotny ustrój Aten

2. Początki demokracji ateńskiej

3. Instytucje demokracji ateńskiej

4. Położenie i ustrój polityczny

5. Społeczeństwo Sparty

6. Wychowanie i styl życia

III.2

1

6. Wojny grecko-perskie

1. Imperium perskie

2. Przyczyny wojny

3. Wyprawa Dariusza i bitwa pod Maratonem

4. Wyprawa Kserksesa

5. Powstanie Związku Morskiego

III.3

1

7. Podboje Aleksandra Macedońskiego. Kultura starożytnej Grecji

1. Wojna peloponeska i upadek dawnych greckich potęg

2. Początki Macedonii i opanowanie Grecji

3. Podboje Aleksandra Macedońskiego

4. Organizacja imperium Aleksandra

5. Epoka hellenistyczna

6. Narodziny filozofii

7. Literatura i teatr

8. Architektura i porządki architektoniczne

9. Igrzyska olimpijskie

10. Kultura hellenistyczna

III.3

III.5

1

8. Republika rzymska. Podboje Rzymu.

1. Powstanie Rzymu

2. Zasady funkcjonowania i urzędy republiki

3. Społeczeństwo republiki i konflikty społeczne

4. Religia starożytnych Rzymian

1. Organizacja armii rzymskiej

2. Podbój Italii i postępowanie wobec podbitych ludów

3. Wojny punickie

4. Podbój świata śródziemnomorskiego

IV.1

IV.2
IV.3

1

9. Początki cesarstwa rzymskiego

1. Kryzys republiki rzymskiej

2. Rywalizacja o władzę: I i II triumwirat

3. Objęcie władzy przez Oktawiana

4. Ustrój pryncypatu

IV.1

1

10. Imperium rzymskie. Osiągnięcia Rzymian

1. Pax Romana

2. Niewolnictwo w Rzymie

3. Romanizacja i urbanizacja

4. Koniec podbojów Rzymu i rozwój limesu

5. Zmiany w religii rzymskiej

6. Prawo rzymskie

7. Architektura i budownictwo

8. Szlaki komunikacyjne

9. Kultura i sztuka antycznego Rzymu

10. Literatura, poezja i teatr

IV.1
IV.2

IV.6

1

11. Narodziny chrześcijaństwa

1. Nauczanie Jezusa

2. Początki chrześcijaństwa

3. Prześladowania chrześcijan

4. Tryumf chrześcijaństwa

5. Pierwsze rozłamy

IV.4

1

12. Upadek cesarstwa rzymskiego. Cesarstwo bizantyjskie

1. Zagrożenie zewnętrzne

2. Kryzys III w.

3. Wprowadzenie tetrarchii i dominatu

4. Podział cesarstwa

5. Przyczyny i skutki wędrówki ludów

6. Imperium Justyniana Wielkiego

7. Ustrój Bizancjum

8. Osiągnięcia Bizantyjczyków

IV.5

V.1

1

13. Narodziny i podboje islamu. Świt narodów europejskich

1. Mahomet i jego religia

2. Zasady islamu

3. Podboje Arabów

4. Rozpad imperium arabskiego

5. Osiągnięcia Arabów

6. Pierwsze państwa barbarzyńskie

7. Chrystianizacja barbarzyńców

8. Początki rządów Karolingów

V.2
V.3
V.4

VI.1
VI.3

1

14. Imperium Karola Wielkiego. Czasy Ottonów

1. Podboje Karola Wielkiego

2. Odrodzenia cesarstwa na zachodzie

3. Organizacja państwa Karola Wielkiego

4. Renesans karoliński

6. Podział imperium Karolingów

7. Panowanie Ottona I

8. Otton III i cesarstwo uniwersalne

VI.1
VI.2
XIII.2

VI.2

VI.3

1

 

Prace kontrolne – tematyka, kryteria oceniania, terminy.

 

  • Tematy prac kontrolnych – obwiązuje wybór jednego z zaproponować

-Początki demokracji ateńskiej

- Igrzyska olimpijskie- przebieg 

- Imperium rzymskie. Osiągnięcia Rzymian

 

  • Kryteria oceny
  • Zebranie informacji – 2-3 strony A4
  • Kompozycja pracy – uporządkowany układ i spójność
  • Bogata charakterystyka problemów
  • Samodzielne wnioski i podsumowanie pracy

ww. kryteria oceny odpowiadają kryteriom wymagań na poziomach konieczne – bardzo dobre ( oceny dopuszczający – celujący)

 

  • Termin złożenia prac
  • Prace należy składać w terminie do 15.12.2022 ( u dyrektora szkoły)
  • W przypadku oceny negatywnej z pracy kontrolnej, poprawione prace należy złożyć do 10.01.2023r.

 


Prowadzący kurs HIS1ZIMA2022 : Paulina Romińska
Administrator Zaoczne Liceum w Lipuszu : Administrator Admin
Claroline © 2001 - 2013