historia 1 zima 2022

HIS1ZIMA2022
Paulina Romi├▒ska

Opis kursu

Kwalifikacje i cele

Skrypt z historii dla Semestru I

┬á„Pozna├Ž przesz┬│o┬Â├Ž”┬á Program nauczania historii w zakresie podstawowym dla liceum og├│lnokszta┬│c┬▒cego i technikum, Robert ┬Žniegocki

Tre┬Âci przedmiotu historia w podstawie programowej – zakres podstawowy

Cele kszta┬│cenia – wymagania og├│lne I

. Chronologia historyczna. Ucze├▒:

1) porz┬▒dkuje i synchronizuje wydarzenia z historii powszechnej oraz dziej├│w ojczystych;

2) dostrzega zmienno┬Â├Ž i dynamik├¬ wydarze├▒ w dziejach, a tak┬┐e ci┬▒g┬│o┬Â├Ž proces├│w historycznych i cywilizacyjnych.

I. II. Analiza i interpretacja historyczna.

Ucze├▒:

1) analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w kontek┬Âcie epok i dostrzega zale┬┐no┬Âci pomi├¬dzy r├│┬┐nymi dziedzinami ┬┐ycia spo┬│ecznego;

2) rozpoznaje rodzaje ┬╝r├│de┬│, ocenia przydatno┬Â├Ž ┬╝r├│d┬│a do wyja┬Ânienia problemu historycznego;

3) dostrzega mnogo┬Â├Ž perspektyw badawczych oraz r├│┬┐norakie interpretacje historii i ich przyczyny; 4) ugruntowuje potrzeb├¬ poznawania przesz┬│o┬Âci dla rozumienia wsp├│┬│czesnych mechanizm├│w spo┬│ecznych i kulturowych.

III. Tworzenie narracji historycznej.

Ucze├▒:

1) tworzy narracjê historyczn± w ujêciu przekrojowym, jak i problemowym;

2) dostrzega problem i buduje argumentacjê, uwzglêdniaj±c ró¿ne aspekty procesu historycznego;

3) dokonuje selekcji i hierarchizacji oraz integruje informacje pozyskane z r├│┬┐nych ┬╝r├│de┬│ wiedzy

 

Celem kszta┬│cenia og├│lnego w liceum og├│lnokszta┬│c┬▒cym i technikum jest:

1) traktowanie uporz┬▒dkowanej, systematycznej wiedzy jako podstawy kszta┬│towania umiej├¬tno┬Âci; 2) doskonalenie umiej├¬tno┬Âci my┬Âlowo-j├¬zykowych, takich jak: czytanie ze zrozumieniem, pisanie tw├│rcze, formu┬│owanie pyta├▒ i problem├│w, pos┬│ugiwanie si├¬ kryteriami, uzasadnianie, wyja┬Ânianie, klasyfikowanie, wnioskowanie, definiowanie, pos┬│ugiwanie si├¬ przyk┬│adami itp.;

 3) rozwijanie osobistych zainteresowañ ucznia i integrowanie wiedzy przedmiotowej z ró¿nych dyscyplin;

4) zdobywanie umiej├¬tno┬Âci formu┬│owania samodzielnych i przemy┬Âlanych s┬▒d├│w, uzasadniania w┬│asnych i cudzych s┬▒d├│w w procesie dialogu we wsp├│lnocie dociekaj┬▒cej;

5) ┬│┬▒czenie zdolno┬Âci krytycznego i logicznego my┬Âlenia z umiej├¬tno┬Âciami wyobra┬┐eniowo-tw├│rczymi;

6) rozwijanie wra┬┐liwo┬Âci spo┬│ecznej, moralnej i estetycznej;

7) rozwijanie narz├¬dzi my┬Âlowych umo┬┐liwiaj┬▒cych uczniom obcowanie z kultur┬▒ i jej rozumienie;┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á 8) rozwijanie u uczni├│w szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania ┬Âwiata i zach├¬canie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomo┬Âci

┬á1) my┬Âlenie – rozumiane jako z┬│o┬┐ony proces umys┬│owy, polegaj┬▒cy na tworzeniu nowych reprezentacji za pomoc┬▒ transformacji dost├¬pnych informacji, obejmuj┬▒cej interakcj├¬ wielu operacji umys┬│owych: wnioskowanie, abstrahowanie, rozumowanie, wyobra┬┐anie sobie, s┬▒dzenie, rozwi┬▒zywanie problem├│w, tw├│rczo┬Â├Ž. Dzi├¬ki temu, ┬┐e uczniowie szko┬│y ponadpodstawowej ucz┬▒ si├¬ r├│wnocze┬Ânie r├│┬┐nych przedmiot├│w, mo┬┐liwe jest rozwijanie nast├¬puj┬▒cych typ├│w my┬Âlenia: analitycznego, syntetycznego, logicznego, komputacyjnego, przyczynowo-skutkowego, kreatywnego, abstrakcyjnego; zachowanie ci┬▒g┬│o┬Âci kszta┬│cenia og├│lnego rozwija zar├│wno my┬Âlenie percepcyjne, jak i my┬Âlenie poj├¬ciowe. Synteza obu typ├│w my┬Âlenia stanowi podstaw├¬ wszechstronnego rozwoju ucznia;

2) czytanie – umiej├¬tno┬Â├Ž ┬│┬▒cz┬▒ca zar├│wno rozumienie sens├│w, jak i znacze├▒ symbolicznych wypowiedzi; kluczowa umiej├¬tno┬Â├Ž lingwistyczna i psychologiczna prowadz┬▒ca do rozwoju osobowego, aktywnego uczestnictwa we wsp├│lnocie, przekazywania do┬Âwiadcze├▒ mi├¬dzy pokoleniami;

3) umiej├¬tno┬Â├Ž komunikowania si├¬ w j├¬zyku ojczystym i w j├¬zykach obcych, zar├│wno w mowie, jak i w pi┬Âmie, to podstawowa umiej├¬tno┬Â├Ž spo┬│eczna, kt├│rej podstaw┬▒ jest znajomo┬Â├Ž norm j├¬zykowych oraz tworzenie podstaw porozumienia si├¬ w r├│┬┐nych sytuacjach komunikacyjnych;

4) kreatywne rozwi┬▒zywanie problem├│w z r├│┬┐nych dziedzin ze ┬Âwiadomym wykorzystaniem metod i narz├¬dzi wywodz┬▒cych si├¬ z informatyki, w tym programowanie;

┬á5) umiej├¬tno┬Â├Ž sprawnego pos┬│ugiwania si├¬ nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym dba┬│o┬Â├Ž o poszanowanie praw autorskich i bezpieczne poruszanie si├¬ w cyberprzestrzeni;

┬á6) umiej├¬tno┬Â├Ž samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz warto┬Âciowania, rzetelnego korzystania ze ┬╝r├│de┬│;

7) nabywanie nawyków systematycznego uczenia siê, porz±dkowania zdobytej wiedzy i jej pog³êbiania;

8) umiej├¬tno┬Â├Ž wsp├│┬│pracy w grupie i podejmowania dzia┬│a├▒ indywidualnych. Jak wida├Ž, podstawa przyk┬│ada du┬┐┬▒ wag├¬ do rozwijania kompetencji j├¬zykowej i kompetencji komunikacyjnej

1. Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi i kryterium oceniania z historii Zanim zaczê³a siê historia

1. Epoki prehistoryczne

2. Sk±d wzi±³ siê cz³owiek?

3. Rewolucja neolityczna

4. Epoka br┬▒zu i epoka ┬┐elaza

II.1

1

2. Staro┬┐ytna Mezopotamia i staro┬┐ytny Egipt

1. Znaczenie wielkich rzek

2. Sumerowie

3. Imperium Akadyjskie

4. Babilonia

5. Asyria

6. Pocz┬▒tki pa├▒stwa Faraon├│w

7. Ustr├│j polityczny Egiptu

8. Wierzenia Egipcjan

9. Osi±gniêcia i kultura Egiptu

II.2
II.3
II.4

II.5

1

3. Izrael i Fenicja. Cywilizacje Indii i Chin.

1. Biblijne dzieje Izraela

2. Pa├▒stwo Hebrajczyk├│w

3. Powstania ┬┐ydowskie i pocz┬▒tek diaspory

4. Religia ┬┐ydowska

5. Fenicja

6. Cywilizacja doliny Indusu

7. Rz┬▒dy dynastii Maurj├│w

8. Powstanie hinduizmu i buddyzmu

9. Cywilizacja doliny ¯ó³tej Rzeki

10. Konfucjanizm i taozim

II.2
II.3
II.4
II.5
III.3

1

4. Hellada i Hellenowie

1. ┬Žrodowisko naturalne

2. Polis i jej obywatele

3. Wsp├│lnota grecka

4. Wierzenia Grek├│w

5. Wielka kolonizacja

III.1
III.2
III.3
III.4

1

5. Ate├▒ska demokracja. Staro┬┐ytna Sparta

1. Pierwotny ustr├│j Aten

2. Pocz┬▒tki demokracji ate├▒skiej

3. Instytucje demokracji ate├▒skiej

4. Po┬│o┬┐enie i ustr├│j polityczny

5. Spo┬│ecze├▒stwo Sparty

6. Wychowanie i styl ┬┐ycia

III.2

1

6. Wojny grecko-perskie

1. Imperium perskie

2. Przyczyny wojny

3. Wyprawa Dariusza i bitwa pod Maratonem

4. Wyprawa Kserksesa

5. Powstanie Zwi┬▒zku Morskiego

III.3

1

7. Podboje Aleksandra Macedo├▒skiego. Kultura staro┬┐ytnej Grecji

1. Wojna peloponeska i upadek dawnych greckich potêg

2. Pocz┬▒tki Macedonii i opanowanie Grecji

3. Podboje Aleksandra Macedo├▒skiego

4. Organizacja imperium Aleksandra

5. Epoka hellenistyczna

6. Narodziny filozofii

7. Literatura i teatr

8. Architektura i porz┬▒dki architektoniczne

9. Igrzyska olimpijskie

10. Kultura hellenistyczna

III.3

III.5

1

8. Republika rzymska. Podboje Rzymu.

1. Powstanie Rzymu

2. Zasady funkcjonowania i urzêdy republiki

3. Spo┬│ecze├▒stwo republiki i konflikty spo┬│eczne

4. Religia staro┬┐ytnych Rzymian

1. Organizacja armii rzymskiej

2. Podbój Italii i postêpowanie wobec podbitych ludów

3. Wojny punickie

4. Podb├│j ┬Âwiata ┬Âr├│dziemnomorskiego

IV.1

IV.2
IV.3

1

9. Pocz┬▒tki cesarstwa rzymskiego

1. Kryzys republiki rzymskiej

2. Rywalizacja o w³adzê: I i II triumwirat

3. Objêcie w³adzy przez Oktawiana

4. Ustr├│j pryncypatu

IV.1

1

10. Imperium rzymskie. Osi±gniêcia Rzymian

1. Pax Romana

2. Niewolnictwo w Rzymie

3. Romanizacja i urbanizacja

4. Koniec podboj├│w Rzymu i rozw├│j limesu

5. Zmiany w religii rzymskiej

6. Prawo rzymskie

7. Architektura i budownictwo

8. Szlaki komunikacyjne

9. Kultura i sztuka antycznego Rzymu

10. Literatura, poezja i teatr

IV.1
IV.2

IV.6

1

11. Narodziny chrze┬Âcija├▒stwa

1. Nauczanie Jezusa

2. Pocz┬▒tki chrze┬Âcija├▒stwa

3. Prze┬Âladowania chrze┬Âcijan

4. Tryumf chrze┬Âcija├▒stwa

5. Pierwsze roz┬│amy

IV.4

1

12. Upadek cesarstwa rzymskiego. Cesarstwo bizantyjskie

1. Zagro¿enie zewnêtrzne

2. Kryzys III w.

3. Wprowadzenie tetrarchii i dominatu

4. Podzia┬│ cesarstwa

5. Przyczyny i skutki wêdrówki ludów

6. Imperium Justyniana Wielkiego

7. Ustr├│j Bizancjum

8. Osi±gniêcia Bizantyjczyków

IV.5

V.1

1

13. Narodziny i podboje islamu. ┬Žwit narod├│w europejskich

1. Mahomet i jego religia

2. Zasady islamu

3. Podboje Arab├│w

4. Rozpad imperium arabskiego

5. Osi±gniêcia Arabów

6. Pierwsze pa├▒stwa barbarzy├▒skie

7. Chrystianizacja barbarzy├▒c├│w

8. Pocz┬▒tki rz┬▒d├│w Karoling├│w

V.2
V.3
V.4

VI.1
VI.3

1

14. Imperium Karola Wielkiego. Czasy Otton├│w

1. Podboje Karola Wielkiego

2. Odrodzenia cesarstwa na zachodzie

3. Organizacja pa├▒stwa Karola Wielkiego

4. Renesans karoli├▒ski

6. Podzia┬│ imperium Karoling├│w

7. Panowanie Ottona I

8. Otton III i cesarstwo uniwersalne

VI.1
VI.2
XIII.2

VI.2

VI.3

1

 

Prace kontrolne – tematyka, kryteria oceniania, terminy.

 

  • Tematy prac kontrolnych – obwi┬▒zuje wyb├│r jednego z zaproponowa├Ž

-Pocz┬▒tki demokracji ate├▒skiej

- Igrzyska olimpijskie- przebieg 

- Imperium rzymskie. Osi±gniêcia Rzymian

 

  • Kryteria oceny
  • Zebranie informacji – 2-3 strony A4
  • Kompozycja pracy – uporz┬▒dkowany uk┬│ad i sp├│jno┬Â├Ž
  • Bogata charakterystyka problem├│w
  • Samodzielne wnioski i podsumowanie pracy

ww. kryteria oceny odpowiadaj┬▒ kryteriom wymaga├▒ na poziomach konieczne – bardzo dobre ( oceny dopuszczaj┬▒cy – celuj┬▒cy)

 

  • Termin z┬│o┬┐enia prac
  • Prace nale┬┐y sk┬│ada├Ž w terminie do 15.12.2022 ( u dyrektora szko┬│y)
  • W przypadku oceny negatywnej z pracy kontrolnej, poprawione prace nale┬┐y z┬│o┬┐y├Ž do 10.01.2023r.

 


Prowadz▒cy kurs HIS1ZIMA2022 : Paulina Romi├▒ska
Administrator Zaoczne Liceum w Lipuszu : Administrator Admin
Claroline © 2001 - 2013