historia 1 zima 2023

HIS1ZIMA2023
Paulina Romiñska

Opis kursu

Opis

Skrypt z historii dla Semestru I

?„Pozna? przesz?o??”? Program nauczania historii w zakresie podstawowym dla liceum og?lnokszta?c?cego i technikum, Robert ?niegocki

Tre?ci przedmiotu historia w podstawie programowej – zakres podstawowy

Cele kszta?cenia – wymagania og?lne I

. Chronologia historyczna. Ucze?:

1) porz?dkuje i synchronizuje wydarzenia z historii powszechnej oraz dziej?w ojczystych;

2) dostrzega zmienno?? i dynamik? wydarze? w dziejach, a tak?e ci?g?o?? proces?w historycznych i cywilizacyjnych.

I. II. Analiza i interpretacja historyczna.

Ucze?:

1) analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w kontek?cie epok i dostrzega zale?no?ci pomi?dzy r??nymi dziedzinami ?ycia spo?ecznego;

2) rozpoznaje rodzaje ?r?de?, ocenia przydatno?? ?r?d?a do wyja?nienia problemu historycznego;

3) dostrzega mnogo?? perspektyw badawczych oraz r??norakie interpretacje historii i ich przyczyny; 4) ugruntowuje potrzeb? poznawania przesz?o?ci dla rozumienia wsp??czesnych mechanizm?w spo?ecznych i kulturowych.

III. Tworzenie narracji historycznej.

Ucze?:

1) tworzy narracj? historyczn? w uj?ciu przekrojowym, jak i problemowym;

2) dostrzega problem i buduje argumentacj?, uwzgl?dniaj?c r??ne aspekty procesu historycznego;

3) dokonuje selekcji i hierarchizacji oraz integruje informacje pozyskane z r??nych ?r?de? wiedzy

?

Celem kszta?cenia og?lnego w liceum og?lnokszta?c?cym i technikum jest:

1) traktowanie uporz?dkowanej, systematycznej wiedzy jako podstawy kszta?towania umiej?tno?ci; 2) doskonalenie umiej?tno?ci my?lowo-j?zykowych, takich jak: czytanie ze zrozumieniem, pisanie tw?rcze, formu?owanie pyta? i problem?w, pos?ugiwanie si? kryteriami, uzasadnianie, wyja?nianie, klasyfikowanie, wnioskowanie, definiowanie, pos?ugiwanie si? przyk?adami itp.;

3) rozwijanie osobistych zainteresowa? ucznia i integrowanie wiedzy przedmiotowej z r??nych dyscyplin;

4) zdobywanie umiej?tno?ci formu?owania samodzielnych i przemy?lanych s?d?w, uzasadniania w?asnych i cudzych s?d?w w procesie dialogu we wsp?lnocie dociekaj?cej;

5) ??czenie zdolno?ci krytycznego i logicznego my?lenia z umiej?tno?ciami wyobra?eniowo-tw?rczymi;

6) rozwijanie wra?liwo?ci spo?ecznej, moralnej i estetycznej;

7) rozwijanie narz?dzi my?lowych umo?liwiaj?cych uczniom obcowanie z kultur? i jej rozumienie;????????????? 8) rozwijanie u uczni?w szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania ?wiata i zach?canie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomo?ci

?1) my?lenie – rozumiane jako z?o?ony proces umys?owy, polegaj?cy na tworzeniu nowych reprezentacji za pomoc? transformacji dost?pnych informacji, obejmuj?cej interakcj? wielu operacji umys?owych: wnioskowanie, abstrahowanie, rozumowanie, wyobra?anie sobie, s?dzenie, rozwi?zywanie problem?w, tw?rczo??. Dzi?ki temu, ?e uczniowie szko?y ponadpodstawowej ucz? si? r?wnocze?nie r??nych przedmiot?w, mo?liwe jest rozwijanie nast?puj?cych typ?w my?lenia: analitycznego, syntetycznego, logicznego, komputacyjnego, przyczynowo-skutkowego, kreatywnego, abstrakcyjnego; zachowanie ci?g?o?ci kszta?cenia og?lnego rozwija zar?wno my?lenie percepcyjne, jak i my?lenie poj?ciowe. Synteza obu typ?w my?lenia stanowi podstaw? wszechstronnego rozwoju ucznia;

2) czytanie – umiej?tno?? ??cz?ca zar?wno rozumienie sens?w, jak i znacze? symbolicznych wypowiedzi; kluczowa umiej?tno?? lingwistyczna i psychologiczna prowadz?ca do rozwoju osobowego, aktywnego uczestnictwa we wsp?lnocie, przekazywania do?wiadcze? mi?dzy pokoleniami;

3) umiej?tno?? komunikowania si? w j?zyku ojczystym i w j?zykach obcych, zar?wno w mowie, jak i w pi?mie, to podstawowa umiej?tno?? spo?eczna, kt?rej podstaw? jest znajomo?? norm j?zykowych oraz tworzenie podstaw porozumienia si? w r??nych sytuacjach komunikacyjnych;

4) kreatywne rozwi?zywanie problem?w z r??nych dziedzin ze ?wiadomym wykorzystaniem metod i narz?dzi wywodz?cych si? z informatyki, w tym programowanie;

?5) umiej?tno?? sprawnego pos?ugiwania si? nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym dba?o?? o poszanowanie praw autorskich i bezpieczne poruszanie si? w cyberprzestrzeni;

?6) umiej?tno?? samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz warto?ciowania, rzetelnego korzystania ze ?r?de?;

7) nabywanie nawyk?w systematycznego uczenia si?, porz?dkowania zdobytej wiedzy i jej pog??biania;

8) umiej?tno?? wsp??pracy w grupie i podejmowania dzia?a? indywidualnych. Jak wida?, podstawa przyk?ada du?? wag? do rozwijania kompetencji j?zykowej i kompetencji?

?

1. Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi i kryterium oceniania z historii Zanim zacz??a si? historia

1. Epoki prehistoryczne

2. Sk?d wzi?? si? cz?owiek?

3. Rewolucja neolityczna

4. Epoka br?zu i epoka ?elaza

II.1

1

2. Staro?ytna Mezopotamia i staro?ytny Egipt

1. Znaczenie wielkich rzek

2. Sumerowie

3. Imperium Akadyjskie

4. Babilonia

5. Asyria

6. Pocz?tki pa?stwa Faraon?w

7. Ustr?j polityczny Egiptu

8. Wierzenia Egipcjan

9. Osi?gni?cia i kultura Egiptu

II.2
II.3
II.4

II.5

1

3. Izrael i Fenicja. Cywilizacje Indii i Chin.

1. Biblijne dzieje Izraela

2. Pa?stwo Hebrajczyk?w

3. Powstania ?ydowskie i pocz?tek diaspory

4. Religia ?ydowska

5. Fenicja

6. Cywilizacja doliny Indusu

7. Rz?dy dynastii Maurj?w

8. Powstanie hinduizmu i buddyzmu

9. Cywilizacja doliny ???tej Rzeki

10. Konfucjanizm i taozim

II.2
II.3
II.4
II.5
III.3

1

4. Hellada i Hellenowie

1. ?rodowisko naturalne

2. Polis i jej obywatele

3. Wsp?lnota grecka

4. Wierzenia Grek?w

5. Wielka kolonizacja

III.1
III.2
III.3
III.4

1

5. Ate?ska demokracja. Staro?ytna Sparta

1. Pierwotny ustr?j Aten

2. Pocz?tki demokracji ate?skiej

3. Instytucje demokracji ate?skiej

4. Po?o?enie i ustr?j polityczny

5. Spo?ecze?stwo Sparty

6. Wychowanie i styl ?ycia

III.2

1

6. Wojny grecko-perskie

1. Imperium perskie

2. Przyczyny wojny

3. Wyprawa Dariusza i bitwa pod Maratonem

4. Wyprawa Kserksesa

5. Powstanie Zwi?zku Morskiego

III.3

1

7. Podboje Aleksandra Macedo?skiego. Kultura staro?ytnej Grecji

1. Wojna peloponeska i upadek dawnych greckich pot?g

2. Pocz?tki Macedonii i opanowanie Grecji

3. Podboje Aleksandra Macedo?skiego

4. Organizacja imperium Aleksandra

5. Epoka hellenistyczna

6. Narodziny filozofii

7. Literatura i teatr

8. Architektura i porz?dki architektoniczne

9. Igrzyska olimpijskie

10. Kultura hellenistyczna

III.3

III.5

1

8. Republika rzymska. Podboje Rzymu.

1. Powstanie Rzymu

2. Zasady funkcjonowania i urz?dy republiki

3. Spo?ecze?stwo republiki i konflikty spo?eczne

4. Religia staro?ytnych Rzymian

1. Organizacja armii rzymskiej

2. Podb?j Italii i post?powanie wobec podbitych lud?w

3. Wojny punickie

4. Podb?j ?wiata ?r?dziemnomorskiego

IV.1

IV.2
IV.3

1

9. Pocz?tki cesarstwa rzymskiego

1. Kryzys republiki rzymskiej

2. Rywalizacja o w?adz?: I i II triumwirat

3. Obj?cie w?adzy przez Oktawiana

4. Ustr?j pryncypatu

IV.1

1

10. Imperium rzymskie. Osi?gni?cia Rzymian

1. Pax Romana

2. Niewolnictwo w Rzymie

3. Romanizacja i urbanizacja

4. Koniec podboj?w Rzymu i rozw?j limesu

5. Zmiany w religii rzymskiej

6. Prawo rzymskie

7. Architektura i budownictwo

8. Szlaki komunikacyjne

9. Kultura i sztuka antycznego Rzymu

10. Literatura, poezja i teatr

IV.1
IV.2

IV.6

1

11. Narodziny chrze?cija?stwa

1. Nauczanie Jezusa

2. Pocz?tki chrze?cija?stwa

3. Prze?ladowania chrze?cijan

4. Tryumf chrze?cija?stwa

5. Pierwsze roz?amy

IV.4

1

12. Upadek cesarstwa rzymskiego. Cesarstwo bizantyjskie

1. Zagro?enie zewn?trzne

2. Kryzys III w.

3. Wprowadzenie tetrarchii i dominatu

4. Podzia? cesarstwa

5. Przyczyny i skutki w?dr?wki lud?w

6. Imperium Justyniana Wielkiego

7. Ustr?j Bizancjum

8. Osi?gni?cia Bizantyjczyk?w

IV.5

V.1

1

13. Narodziny i podboje islamu. ?wit narod?w europejskich

1. Mahomet i jego religia

2. Zasady islamu

3. Podboje Arab?w

4. Rozpad imperium arabskiego

5. Osi?gni?cia Arab?w

6. Pierwsze pa?stwa barbarzy?skie

7. Chrystianizacja barbarzy?c?w

8. Pocz?tki rz?d?w Karoling?w

V.2
V.3
V.4

VI.1
VI.3

1

14. Imperium Karola Wielkiego. Czasy Otton?w

1. Podboje Karola Wielkiego

2. Odrodzenia cesarstwa na zachodzie

3. Organizacja pa?stwa Karola Wielkiego

4. Renesans karoli?ski

6. Podzia? imperium Karoling?w

7. Panowanie Ottona I

8. Otton III i cesarstwo uniwersalne

VI.1
VI.2
XIII.2

VI.2

VI.3

1

?

Prace kontrolne – tematyka, kryteria oceniania, terminy.

?

  • Tematy prac kontrolnych – obwi?zuje wyb?r jednego z zaproponowa?

-Pocz?tki demokracji ate?skiej

- Igrzyska olimpijskie- przebieg?

- Imperium rzymskie. Osi?gni?cia Rzymian

?

  • Kryteria oceny
  • Zebranie informacji – 2-3 strony A4
  • Kompozycja pracy – uporz?dkowany uk?ad i sp?jno??
  • Bogata charakterystyka problem?w
  • Samodzielne wnioski i podsumowanie pracy

ww. kryteria oceny odpowiadaj? kryteriom wymaga? na poziomach konieczne – bardzo dobre ( oceny dopuszczaj?cy – celuj?cy)

?

  • Termin z?o?enia prac
  • Prace nale?y sk?ada? w terminie do 15.12.2023 ( u dyrektora szko?y)

W przypadku oceny negatywnej z pracy kontrolnej, poprawione prace nale?y z?o?y? do 10.01.2024 r.


Prowadz±cy kurs HIS1ZIMA2023 : Paulina Romiñska
Administrator Zaoczne Liceum w Lipuszu : Administrator Admin
Claroline © 2001 - 2013