Historia 3 zima 2023

HIS3ZIMA2023
Paulina Romiñska

Opis kursu

Opis

Skrypt z historii dla Semestru III

?„Pozna? przesz?o??”? Program nauczania historii w zakresie podstawowym dla liceum og?lnokszta?c?cego i technikum, Robert ?niegocki

Tre?ci przedmiotu historia w podstawie programowej – zakres podstawowy

Cele kszta?cenia – wymagania og?lne I

. Chronologia historyczna. Ucze?:

1) porz?dkuje i synchronizuje wydarzenia z historii powszechnej oraz dziej?w ojczystych;

2) dostrzega zmienno?? i dynamik? wydarze? w dziejach, a tak?e ci?g?o?? proces?w historycznych i cywilizacyjnych.

I. II. Analiza i interpretacja historyczna.

Ucze?:

1) analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w kontek?cie epok i dostrzega zale?no?ci pomi?dzy r??nymi dziedzinami ?ycia spo?ecznego;

2) rozpoznaje rodzaje ?r?de?, ocenia przydatno?? ?r?d?a do wyja?nienia problemu historycznego;

3) dostrzega mnogo?? perspektyw badawczych oraz r??norakie interpretacje historii i ich przyczyny; 4) ugruntowuje potrzeb? poznawania przesz?o?ci dla rozumienia wsp??czesnych mechanizm?w spo?ecznych i kulturowych.

III. Tworzenie narracji historycznej.

Ucze?:

1) tworzy narracj? historyczn? w uj?ciu przekrojowym, jak i problemowym;

2) dostrzega problem i buduje argumentacj?, uwzgl?dniaj?c r??ne aspekty procesu historycznego;

3) dokonuje selekcji i hierarchizacji oraz integruje informacje pozyskane z r??nych ?r?de? wiedzy

?

Celem kszta?cenia og?lnego w liceum og?lnokszta?c?cym i technikum jest:

1) traktowanie uporz?dkowanej, systematycznej wiedzy jako podstawy kszta?towania umiej?tno?ci; 2) doskonalenie umiej?tno?ci my?lowo-j?zykowych, takich jak: czytanie ze zrozumieniem, pisanie tw?rcze, formu?owanie pyta? i problem?w, pos?ugiwanie si? kryteriami, uzasadnianie, wyja?nianie, klasyfikowanie, wnioskowanie, definiowanie, pos?ugiwanie si? przyk?adami itp.;

?3) rozwijanie osobistych zainteresowa? ucznia i integrowanie wiedzy przedmiotowej z r??nych dyscyplin;

4) zdobywanie umiej?tno?ci formu?owania samodzielnych i przemy?lanych s?d?w, uzasadniania w?asnych i cudzych s?d?w w procesie dialogu we wsp?lnocie dociekaj?cej;

5) ??czenie zdolno?ci krytycznego i logicznego my?lenia z umiej?tno?ciami wyobra?eniowo-tw?rczymi;

6) rozwijanie wra?liwo?ci spo?ecznej, moralnej i estetycznej;

7) rozwijanie narz?dzi my?lowych umo?liwiaj?cych uczniom obcowanie z kultur? i jej rozumienie;????????????? 8) rozwijanie u uczni?w szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania ?wiata i zach?canie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomo?ci

?1) my?lenie – rozumiane jako z?o?ony proces umys?owy, polegaj?cy na tworzeniu nowych reprezentacji za pomoc? transformacji dost?pnych informacji, obejmuj?cej interakcj? wielu operacji umys?owych: wnioskowanie, abstrahowanie, rozumowanie, wyobra?anie sobie, s?dzenie, rozwi?zywanie problem?w, tw?rczo??. Dzi?ki temu, ?e uczniowie szko?y ponadpodstawowej ucz? si? r?wnocze?nie r??nych przedmiot?w, mo?liwe jest rozwijanie nast?puj?cych typ?w my?lenia: analitycznego, syntetycznego, logicznego, komputacyjnego, przyczynowo-skutkowego, kreatywnego, abstrakcyjnego; zachowanie ci?g?o?ci kszta?cenia og?lnego rozwija zar?wno my?lenie percepcyjne, jak i my?lenie poj?ciowe. Synteza obu typ?w my?lenia stanowi podstaw? wszechstronnego rozwoju ucznia;

2) czytanie – umiej?tno?? ??cz?ca zar?wno rozumienie sens?w, jak i znacze? symbolicznych wypowiedzi; kluczowa umiej?tno?? lingwistyczna i psychologiczna prowadz?ca do rozwoju osobowego, aktywnego uczestnictwa we wsp?lnocie, przekazywania do?wiadcze? mi?dzy pokoleniami;

3) umiej?tno?? komunikowania si? w j?zyku ojczystym i w j?zykach obcych, zar?wno w mowie, jak i w pi?mie, to podstawowa umiej?tno?? spo?eczna, kt?rej podstaw? jest znajomo?? norm j?zykowych oraz tworzenie podstaw porozumienia si? w r??nych sytuacjach komunikacyjnych;

4) kreatywne rozwi?zywanie problem?w z r??nych dziedzin ze ?wiadomym wykorzystaniem metod i narz?dzi wywodz?cych si? z informatyki, w tym programowanie;

?5) umiej?tno?? sprawnego pos?ugiwania si? nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym dba?o?? o poszanowanie praw autorskich i bezpieczne poruszanie si? w cyberprzestrzeni;

?6) umiej?tno?? samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz warto?ciowania, rzetelnego korzystania ze ?r?de?;

7) nabywanie nawyk?w systematycznego uczenia si?, porz?dkowania zdobytej wiedzy i jej pog??biania;

8) umiej?tno?? wsp??pracy w grupie i podejmowania dzia?a? indywidualnych. Jak wida?, podstawa przyk?ada du?? wag? do rozwijania kompetencji j?zykowej i kompetencji komunikacyjnej

Semestralny plan pracy z historii dla grupy III B ?do programu nauczania „Pozna? przesz?o??”

?

Semestr III – 16 godzin

Lekcja

Tytu? rozdzia?u/tytu? lekcji

Liczba godzin

Najwa?niejsze tre?ci

Tre?ci z podstawy programowej

I. Europa i Nowy ?wiat

1.

Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi i kryterium oceniania. Wielkie odkrycia geograficzne?

1

 • Przyczyny wielkich odkry? geograficznych
 • Odkrycia Portugalczyk?w i Hiszpan?w
 • Konsekwencje wielkich odkry? geograficznych

?

XIV. Odkrycia geograficzne i europejski kolonializm doby nowo?ytnej. Ucze?: 1) charakteryzuje przyczyny i przebieg wypraw odkrywczych; 2) opisuje udzia? poszczeg?lnych pa?stw europejskich w podziale Nowego ?wiata w XVI–XVIII w.; 3) wyja?nia wp?yw wielkich odkry? geograficznych na spo?ecze?stwo, gospodark? i kultur? Europy oraz obszar?w pozaeuropejskich.

2.

Kultura i sztuka renesansu

1

 • Geneza renesansu
 • G??wne cechy humanizmu
 • Powr?t do osi?gni?? antyku i rozw?j nauki
 • Sztuka renesansu
 • Literatura renesans

XV. Czasy renesansu. Ucze?: 1) wyja?nia g??wne pr?dy ideowe epoki; 2) rozpoznaje dokonania tw?rc?w renesansowych w dziedzinie kultury; 3) charakteryzuje sztuk? renesansow?.

3.

Reformacja i kontrreformacja ??w Europie

1

 • Przyczyny reformacji
 • Marcin Luter i jego dzia?alno??
 • Jan Kalwin i jego nauki
 • Ruchy reformacyjne w Europie
 • Nast?pstwa reformacji
 • Obszary tolerancji religijnej w Europie.
 • Podzia? stref wp?yw?w poszczeg?lnych wyzna?
 • ?
 • Sob?r trydencki i jego skutki
 • Konflikty religijne w Europie

Powstanie i dzia?alno?? Towarzystwa Jezusowego

XVI. Reformacja i jej skutki. Ucze?: 1) wyja?nia religijne, polityczne, gospodarcze, spo?eczne, kulturowe uwarunkowania i nast?pstwa reformacji, opisuj?c jej g??wne nurty i postaci; 3) opisuje map? polityczn? i wyznaniow? Europy w XVI w.

XVI. Reformacja i jej skutki. Ucze?: 2) wyja?nia rol? soboru trydenckiego i opisuje r??ne aspekty reformy Ko?cio?a katolickiego; 3) opisuje map? polityczn? i wyznaniow? Europy w XVI w.

4.

Pot?gi europejskie w XVI wieku

1

 • Wojny w?oskie
 • Podboje tureckie w Europie.?
 • Konflikt hiszpa?sko-angielski
 • Wzrost pot?gi Wielkiego Ksi?stwa Moskiewskiego

XVI. Reformacja i jej skutki. Ucze?: 3) opisuje map? polityczn? i wyznaniow? Europy w XVI w.

II. „Z?oty wiek” Rzeczypospolitej

5.

Polityka mi?dzynarodowa ostatnich Jagiellon?w

1

 • G??wne kierunki polityki zagranicznej Jagiellon?w
 • Wzrost znaczenia pa?stwa moskiewskiego
 • Dyplomacja i wojny Zygmunta I Starego
 • Polityka zagraniczna Zygmunta II Augusta
 • I wojna p??nocna o Inflanty i hegemoni? w basenie Morza Ba?tyckiego

XVIII. Pa?stwo polsko-litewskie w czasach ostatnich Jagiellon?w. Ucze?: 1) opisuje zmiany terytorialne pa?stwa polsko-litewskiego i charakteryzuje jego stosunki z s?siadami w XVI w.

6.

Demokracja szlachecka

1

 • Przyczyny dominacji politycznej szlachty
 • Przywileje generalne szlachty
 • Powstanie sejmu walnego i jego funkcjonowanie
 • Ruch egzekucyjny i jego dzia?alno??

XVIII. Pa?stwo polsko-litewskie w czasach ostatnich Jagiellon?w. Ucze?: 2) wyja?nia funkcjonowanie najwa?niejszych instytucji ?ycia politycznego w XVI-wiecznej Polsce i ocenia funkcjonowanie demokracji szlacheckiej; 3) omawia polsk? specyfik? w zakresie rozwi?za? ustrojowych, struktury spo?ecznej i modelu ?ycia gospodarczego (gospodarka folwarczno-pa?szczy?niana) na tle europejskim.

12.

Reformacja i kontrreformacja w Rzeczypospolitej

?

1

 • Pa?stwo wielu wyzna? i religii
 • Luteranizm i kalwinizm na ziemiach Rzeczypospolitej
 • Tolerancja religijna
 • Kontrreformacja w Rzeczypospolitej

XVIII. Pa?stwo polsko-litewskie w czasach ostatnich Jagiellon?w. Ucze?: 4) przedstawia sytuacj? wyznaniow? na ziemiach pa?stwa polsko-litewskiego w XVI w.

XIX. Powstanie Rzeczypospolitej Obojga Narod?w. Ucze?: 4) wyja?nia prawne i kulturowe podstawy tolerancji religijnej na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narod?w w XVI w.

7

Spo?ecze?stwo i gospodarka Rzeczypospolitej w XVI w.

1

 • Geneza gospodarki folwarczno-pa?szczy?nianej
 • Funkcjonowanie folwark?w pa?szczy?nianych
 • Miasta w Polsce w XVI w.
 • Handel gda?ski
 • Spo?ecze?stwo stanowe w Rzeczypospolitej

XVIII. Pa?stwo polsko-litewskie w czasach ostatnich Jagiellon?w. Ucze?: 3) omawia polsk? specyfik? w zakresie rozwi?za? ustrojowych, struktury spo?ecznej i modelu ?ycia gospodarczego (gospodarka folwarczno-pa?szczy?niana) na tle europejskim.

8

Rzeczpospolita Obojga Narod?w

1

 • Geneza unii lubelskiej
 • Postanowienia unii lubelskiej w 1569 r.
 • Pocz?tki Rzeczypospolitej Obojga Narod?w
 • Wieloetniczna Rzeczpospolita

XIX. Powstanie Rzeczypospolitej Obojga Narod?w. Ucze?: 1) wyja?nia przyczyny, okoliczno?ci i nast?pstwa zawarcia unii realnej pomi?dzy Koron? a Litw?; 2) charakteryzuje ustr?j Rzeczypospolitej Obojga Narod?w w ?wietle postanowie? unii lubelskiej; 3) opisuje struktur? terytorialn? i ludno?ciow? Rzeczypospolitej Obojga Narod?w; 4) wyja?nia prawne i kulturowe podstawy tolerancji religijnej na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narod?w w XVI w.

9.

Pierwsza wolna elekcja

1

 • Pierwsze bezkr?lewie
 • Pierwsza wolna elekcja
 • Henryk Walezy na tronie Rzeczypospolitej
 • Drugie bezkr?lewie
 • Kolejna wolna elekcja
 • Wybranie kr?lem Stefana Batorego
 • Polityka wewn?trzna i zagraniczna Stefana Batorego

XX. Pierwsze wolne elekcje i ich nast?pstwa. Ucze?: 1) opisuje okoliczno?ci, zasady, przebieg i nast?pstwa pierwszych wolnych elekcji; 2) charakteryzuje dzia?ania Stefana Batorego w zakresie polityki wewn?trznej i zagranicznej; 3) zestawia najwa?niejsze wydarzenia z dziej?w pa?stwa polsko-litewskiego w XVI w. z wydarzeniami europejskimi.

10.

Panowanie Stefana Batorego

?

 • Drugie bezkr?lewie
 • Kolejna wolna elekcja
 • Wybranie kr?lem Stefana Batorego
 • Polityka wewn?trzna i zagraniczna Stefana Batorego

XX. Pierwsze wolne elekcje i ich nast?pstwa. Ucze?: 2) charakteryzuje dzia?ania Stefana Batorego w zakresie polityki wewn?trznej i zagranicznej.

11.

Kultura i sztuka polskiego renesansu

1

 • Specyfika odrodzenia na ziemiach polskich
 • Rozw?j nauki i szkolnictwa
 • Literatura odrodzenia
 • Renesans w sztuce

XXI. Renesans w Polsce. Ucze?: 1) ocenia dorobek polskiej my?li politycznej doby renesansu; 2) rozpoznaje dokonania tw?rc?w polskiego odrodzenia w dziedzinie kultury.

III. Europa w XVII wieku

12.

Rewolucja angielska i monarchia parlamentarna

1

 • Sytuacja spo?eczno-gospodarcza w Anglii
 • Rz?dy Stuart?w
 • Wybuch rewolucji angielskiej
 • Wojna domowa w Anglii
 • Dyktatura Olivera Cromwella
 • Restauracja Stuart?w
 • Monarchia parlamentarna w Anglii

XVII. Europa w XVI–XVII w. Ucze?: 3) wyja?nia genez? i opisuje nast?pstwa rewolucji angielskich.

13

Wojna trzydziestoletnia

1

 • Geneza wojny trzydziestoletniej
 • Etapy wojny trzydziestoletniej
 • Pok?j westfalski i jego warunki
 • Skutki wojny trzydziestoletniej dla dziej?w Europy

XVII. Europa w XVI–XVII w. Ucze?: 2) charakteryzuje konflikty polityczne w Europie, z uwzgl?dnieniem ekspansji tureckiej i charakteru wojny trzydziestoletniej.

14.

Absolutyzm we Francji. Nowe pot?gi europejskie w XVII wieku

1

 • Francja kardyna?a Richelieu
 • Czasy Frondy
 • Rz?dy absolutne Ludwika XIV
 • Polityka wewn?trzna i zagraniczna Francji
 • Rozw?j imperi?w kolonialnych: Holandii, Francji i Anglii
 • Wzrost znaczenia i pot?gi militarnej Szwecji w Europie p??nocnej
 • Kres ekspansji tureckiej
 • ?

XVII. Europa w XVI–XVII w. Ucze?: 1) przedstawia drog? do nowego modelu monarchii europejskich w epoce nowo?ytnej, z uwzgl?dnieniem charakterystyki i oceny absolutyzmu francuskiego; 2) charakteryzuje konflikty polityczne w Europie, z uwzgl?dnieniem ekspansji tureckiej i charakteru wojny trzydziestoletniej.

15.

Kultura Europy w XVII wieku

1

 • Geneza baroku
 • G??wne cechy baroku
 • Dzie?a sztuki barokowej w Europie

XVII. Europa w XVI–XVII w. Ucze?: 4) opisuje przemiany w kulturze europejskiej w XVII w.

?

IV. Od pot?gi do kryzysu Rzeczypospolitej

16.

Pocz?tki rz?d?w Waz?w w Rzeczypospolitej

1

 • Podw?jna elekcja
 • Pocz?tki rz?d?w Zygmunta III Wazy
 • G??wne kierunki polityki zagranicznej Zygmunta III
 • Wojna o Inflanty (bitwa pod Kircholmem)
 • Rokosz Zebrzydowskiego
 • Wojna o uj?cie Wis?y
 • Bitwa morska pod Oliw?
 • Rozejm w Starym Targu i kolejny w Sztumskiej Wsi

XXII. Polityka wewn?trzna i zagraniczna Rzeczypospolitej Obojga Narod?w w XVII w. Ucze?: 1) omawia konflikty wewn?trzne i zewn?trzne Rzeczypospolitej Obojga Narod?w w okresie panowania Waz?w; 4) charakteryzuje zmiany granic Rzeczypospolitej Obojga Narod?w w XVII w.; 5) zestawia najwa?niejsze wydarzenia z dziej?w Rzeczypospolitej Obojga Narod?w i Europy i ?wiata w XVII w.

XXIII. Ustr?j, spo?ecze?stwo i kultura Rzeczypospolitej Obojga Narod?w w XVII w. Ucze?: 1) opisuje proces oligarchizacji ?ycia politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narod?w, uwzgl?dniaj?c wp?ywy obce, liberum veto i rokosze; 2) wyja?nia przyczyny kryzys?w wewn?trznych oraz za?amania gospodarczego Rzeczypospolitej Obojga Narod?w w XVII w.

?

?

?

kontrolne – tematyka, kryteria oceniania, terminy.

?

 • Tematy prac kontrolnych – obwi?zuje wyb?r jednego z zaproponowa?

-Przebieg i nast?pstwa potopu szwedzkiego

- Wojny z Moskw? w pierwszej po?owie XVII wieku

- Pierwsze wolne elekcje i ich nast?pstwa.

?

 • Kryteria oceny
 • Zebranie informacji – 2-3 strony A4
 • Kompozycja pracy – uporz?dkowany uk?ad i sp?jno??
 • Bogata charakterystyka problem?w
 • Samodzielne wnioski i podsumowanie pracy

ww. kryteria oceny odpowiadaj? kryteriom wymaga? na poziomach konieczne – bardzo dobre ( oceny dopuszczaj?cy – celuj?cy)

?

 • Termin z?o?enia prac
 • Prace nale?y sk?ada? w terminie do 15.12.2023( u dyrektora szko?y)
 • W przypadku oceny negatywnej z pracy kontrolnej, poprawione prace nale?y z?o?y? do 10.01.2024r.

?

?


Prowadz±cy kurs HIS3ZIMA2023 : Paulina Romiñska
Administrator Zaoczne Liceum w Lipuszu : Administrator Admin
Claroline © 2001 - 2013