Historia5 zima 2023

HIS5ZIMA2023
Paulina Romiñska

Opis kursu

Opis

Skrypt z historii dla Semestru? V

?

?„Pozna? przesz?o??”? Program nauczania historii w zakresie podstawowym dla liceum og?lnokszta?c?cego i technikum, Robert ?niegocki

Tre?ci przedmiotu historia w podstawie programowej – zakres podstawowy

Cele kszta?cenia – wymagania og?lne I

. Chronologia historyczna. Ucze?:

1) porz?dkuje i synchronizuje wydarzenia z historii powszechnej oraz dziej?w ojczystych;

2) dostrzega zmienno?? i dynamik? wydarze? w dziejach, a tak?e ci?g?o?? proces?w historycznych i cywilizacyjnych.

I. II. Analiza i interpretacja historyczna.

Ucze?:

1) analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w kontek?cie epok i dostrzega zale?no?ci pomi?dzy r??nymi dziedzinami ?ycia spo?ecznego;

2) rozpoznaje rodzaje ?r?de?, ocenia przydatno?? ?r?d?a do wyja?nienia problemu historycznego;

3) dostrzega mnogo?? perspektyw badawczych oraz r??norakie interpretacje historii i ich przyczyny; 4) ugruntowuje potrzeb? poznawania przesz?o?ci dla rozumienia wsp??czesnych mechanizm?w spo?ecznych i kulturowych.

III. Tworzenie narracji historycznej.

Ucze?:

1) tworzy narracj? historyczn? w uj?ciu przekrojowym, jak i problemowym;

2) dostrzega problem i buduje argumentacj?, uwzgl?dniaj?c r??ne aspekty procesu historycznego;

3) dokonuje selekcji i hierarchizacji oraz integruje informacje pozyskane z r??nych ?r?de? wiedzy

?

Celem kszta?cenia og?lnego w liceum og?lnokszta?c?cym i technikum jest:

1) traktowanie uporz?dkowanej, systematycznej wiedzy jako podstawy kszta?towania umiej?tno?ci; 2) doskonalenie umiej?tno?ci my?lowo-j?zykowych, takich jak: czytanie ze zrozumieniem, pisanie tw?rcze, formu?owanie pyta? i problem?w, pos?ugiwanie si? kryteriami, uzasadnianie, wyja?nianie, klasyfikowanie, wnioskowanie, definiowanie, pos?ugiwanie si? przyk?adami itp.;

?3) rozwijanie osobistych zainteresowa? ucznia i integrowanie wiedzy przedmiotowej z r??nych dyscyplin;

4) zdobywanie umiej?tno?ci formu?owania samodzielnych i przemy?lanych s?d?w, uzasadniania w?asnych i cudzych s?d?w w procesie dialogu we wsp?lnocie dociekaj?cej;

5) ??czenie zdolno?ci krytycznego i logicznego my?lenia z umiej?tno?ciami wyobra?eniowo-tw?rczymi;

6) rozwijanie wra?liwo?ci spo?ecznej, moralnej i estetycznej;

7) rozwijanie narz?dzi my?lowych umo?liwiaj?cych uczniom obcowanie z kultur? i jej rozumienie;????????????? 8) rozwijanie u uczni?w szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania ?wiata i zach?canie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomo?ci

?1) my?lenie – rozumiane jako z?o?ony proces umys?owy, polegaj?cy na tworzeniu nowych reprezentacji za pomoc? transformacji dost?pnych informacji, obejmuj?cej interakcj? wielu operacji umys?owych: wnioskowanie, abstrahowanie, rozumowanie, wyobra?anie sobie, s?dzenie, rozwi?zywanie problem?w, tw?rczo??. Dzi?ki temu, ?e uczniowie szko?y ponadpodstawowej ucz? si? r?wnocze?nie r??nych przedmiot?w, mo?liwe jest rozwijanie nast?puj?cych typ?w my?lenia: analitycznego, syntetycznego, logicznego, komputacyjnego, przyczynowo-skutkowego, kreatywnego, abstrakcyjnego; zachowanie ci?g?o?ci kszta?cenia og?lnego rozwija zar?wno my?lenie percepcyjne, jak i my?lenie poj?ciowe. Synteza obu typ?w my?lenia stanowi podstaw? wszechstronnego rozwoju ucznia;

2) czytanie – umiej?tno?? ??cz?ca zar?wno rozumienie sens?w, jak i znacze? symbolicznych wypowiedzi; kluczowa umiej?tno?? lingwistyczna i psychologiczna prowadz?ca do rozwoju osobowego, aktywnego uczestnictwa we wsp?lnocie, przekazywania do?wiadcze? mi?dzy pokoleniami;

3) umiej?tno?? komunikowania si? w j?zyku ojczystym i w j?zykach obcych, zar?wno w mowie, jak i w pi?mie, to podstawowa umiej?tno?? spo?eczna, kt?rej podstaw? jest znajomo?? norm j?zykowych oraz tworzenie podstaw porozumienia si? w r??nych sytuacjach komunikacyjnych;

4) kreatywne rozwi?zywanie problem?w z r??nych dziedzin ze ?wiadomym wykorzystaniem metod i narz?dzi wywodz?cych si? z informatyki, w tym programowanie;

?5) umiej?tno?? sprawnego pos?ugiwania si? nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym dba?o?? o poszanowanie praw autorskich i bezpieczne poruszanie si? w cyberprzestrzeni;

?6) umiej?tno?? samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz warto?ciowania, rzetelnego korzystania ze ?r?de?;

7) nabywanie nawyk?w systematycznego uczenia si?, porz?dkowania zdobytej wiedzy i jej pog??biania;

8) umiej?tno?? wsp??pracy w grupie i podejmowania dzia?a? indywidualnych. Jak wida?, podstawa przyk?ada du?? wag? do rozwijania kompetencji j?zykowej i kompetencji komunikacyjnej

?

?

?

?

?

?

?

Roczny plan pracy z historii dla? V semestru do programu nauczania „Pozna? przesz?o??”

?

\

Lekcja

Tytu? rozdzia?u/tytu? lekcji

Liczba godzin

Najwa?niejsze tre?ci

Tre?ci z podstawy programowej

I. System wiede?ski w Europie

1.

Kongres wiede?ski. Nowy i stary porz?dek w Europie.

1

 • Cele polityczne kongresu wiede?skiego
 • Zasady ustanowione na kongresie wiede?skim (restauracja, legitymizm, r?wnowaga europejska) i ustalenia dotycz?ce granic pa?stw europejskich
 • ?wi?te Przymierze
 • Uzyskanie niepodleg?o?ci przez hiszpa?skie i portugalskie kolonie w Ameryce ?aci?skiej
 • • Ruch zjednoczenia narodowego W?och (risorgimento)
 • • D??enia zjednoczeniowe w rozbitych politycznie Niemczech
 • • Powstanie dekabryst?w
 • • Wyzwolenie Grecji spod panowania osma?skiego
 • • Rewolucja lipcowa we Francji

Powstanie w Belgii

?

XXX. Europa i ?wiat po kongresie wiede?skim. Ucze?:

1) przedstawia decyzje kongresu wiede?skiego w odniesieniu do Europy i??wiata, z uwzgl?dnieniem podzia?u ziem polskich.

?XXX. Europa i ?wiat po kongresie wiede?skim. Ucze?:

2) opisuje funkcjonowanie systemu wiede?skiego i charakteryzuje pr?by jego podwa?enia.

?

2.

Rewolucja przemys?owa

1

 • Rewolucja agrarna i industrializacja kraj?w europejskich
 • Rozw?j komunikacji i transportu
 • Stany Zjednoczone wa?nym o?rodkiem rewolucji przemys?owej
 • Skutki rewolucji przemys?owej

XXX. Europa i ?wiat po kongresie wiede?skim. Ucze?:

3) przedstawia przebieg rewolucji przemys?owej w Europie i Stanach Zjednoczonych oraz wskazuje jej najwa?niejsze konsekwencje spo?eczno-gospodarcze.

3.

Nowe idee polityczne. Wiosna Lud?w.

1

 • Narodziny nowych nurt?w politycznych (konserwatyzm, liberalizm, socjalizm utopijny i komunizm)
 • Ideologie liberalizmu i konserwatyzmu
 • Kszta?towanie si? ruchu robotniczego
 • Ideologia socjalizmu utopijnego i komunizmu

?

?

 • • Geneza Wiosny Lud?w
 • • Rewolucja lutowa i zmiany ustrojowe we Francji
 • • Rewolucja wiede?ska
 • • Powstanie w?gierskie
 • • Powstania i rewolucje w Prusach i krajach niemieckich
 • • Rewolucje i powstania w pa?stwach w?oskich
 • • Skutki Wiosny Lud?w

Udzia? Polak?w we Wio?nie Lud?w

XXX. Europa i ?wiat po kongresie wiede?skim. Ucze?:

4) omawia najwa?niejsze pr?dy kulturowe oraz nurty ideowe I?po?. XIX w., uwzgl?dniaj?c ich przedstawicieli.

?

5) wyja?nia genez? i skutki Wiosny Lud?w.

II. Ziemie polskie w pierwszej po?owie XIX stulecia

4.

System wiede?ski na ziemiach polskich. Kr?lestwo Polskie.

1

 • Nowy podzia? ziem polskich
 • Ziemie polskie pod panowaniem Prus (Wielkie Ksi?stwo Pozna?skie, Prusy Zachodnie, ?l?sk, Warmia)
 • Sytuacja spo?eczna i gospodarcza w zaborze pruskim
 • Kr?lestwo Galicji i Lodomerii oraz Rzeczpospolita Krakowska
 • Ziemie zabrane
 • Ustr?j Kr?lestwa Polskiego
 • Sytuacja spo?eczna i gospodarcza w Kongres?wce
 • Dzia?alno?? legalnej opozycji
 • Tworzenie pierwszych nielegalnych organizacji o charakterze patriotycznym

XXXI. Ziemie polskie i ich mieszka?cy w latach 1815–1848. Ucze?:

1) charakteryzuje sytuacj? polityczn?, spo?eczno-gospodarcz? i kulturow? Kr?lestwa Polskiego, ziem zabranych, zaboru pruskiego i austriackiego.

2) charakteryzuje sytuacj? polityczn?, spo?eczno-gospodarcz? i kulturow? Kr?lestwa Polskiego, ziem zabranych, zaboru pruskiego i austriackiego.

?

5.

Powstanie listopadowe

?

1

 • Przyczyny wybuchu powstania listopadowego
 • Powstanie listopadowe w Kr?lestwie Polskim i na ziemiach zabranych
 • Skutki powstania listopadowego i reakcje innych pa?stw europejskich na powstanie listopadowe

XXXI. Ziemie polskie i ich mieszka?cy w latach 1815–1848. Ucze?:

2) wyja?nia genez? powstania listopadowego i opisuje jego nast?pstwa; 3) opisuje dzia?ania w?adz powsta?czych, charakter toczonych walk oraz mi?dzynarodow? reakcj? na powstanie.

6.

Wielka Emigracja i konspiracja w kraju

1

 • Wielka Emigracja po powstaniu listopadowym
 • Stronnictwa polityczne Wielkiej Emigracji
 • Organizacje spiskowe na ziemiach polskich w latach 30. i 40. XIX w.

XXXI. Ziemie polskie i ich mieszka?cy w latach 1815–1848. Ucze?:

1) charakteryzuje sytuacj? polityczn?, spo?eczno-gospodarcz? i kulturow? Kr?lestwa Polskiego, ziem zabranych, zaboru pruskiego i austriackiego;

2) wyja?nia genez? powstania listopadowego i opisuje jego nast?pstwa.

7.

Wiosna Lud?w na ziemiach polskich

1

 • Rabacja galicyjska
 • Powstanie krakowskie w 1846 r.
 • Wiosna Lud?w w Wielkopolsce
 • Wiosna Lud?w w Galicji
 • Reakcje na wydarzenia Wiosny Lud?w w Wielkopolsce na ?l?sku, Warmii i Mazurach

XXXI. Ziemie polskie i ich mieszka?cy w latach 1815–1848. Ucze?:

4) wyja?nia okoliczno?ci wybuchu powstania krakowskiego i opisuje jego skutki, z uwzgl?dnieniem tzw. rabacji galicyjskiej;

5) opisuje nast?pstwa Wiosny Lud?w na ziemiach polskich i przedstawia udzia? Polak?w w Wio?nie Lud?w w Europie.

8.

Kultura polskiego romantyzmu

1

 • Polski romantyzm w literaturze, muzyce i sztuce
 • Romantyzm w Europie
 • Polska nauka i o?wiata w pierwszej po?owie XIX w.

XXXI. Ziemie polskie i ich mieszka?cy w latach 1815–1848. Ucze?:

6) rozpoznaje i charakteryzuje dorobek kultury polskiej I?po?. XIX w.

III. Europa i ?wiat w drugiej po?owie XIX wieku

9.

Od wojny krymskiej do zjednoczenia W?och

1

 • Wojna krymska i jej nast?pstwa
 • Dwie koncepcje zjednoczenia W?och
 • Przebieg zjednoczenia W?och
 • Wp?yw sytuacji mi?dzynarodowej na proces jednoczenia W?och

XXX. Europa i ?wiat po kongresie wiede?skim. Ucze?:

6) charakteryzuje wojn? krymsk? i?jej nast?pstwa;

XXXIII. Europa i ?wiat w II po?owie XIX i na pocz?tku XX w. Ucze?:

1) por?wnuje procesy zjednoczeniowe W?och i Niemiec w XIX w.

10.

Zjednoczenie Niemiec

1

 • Polityka zjednoczeniowa Bismarcka
 • Powstanie Austro-W?gier
 • Wojna Niemiec z Francj?
 • Komuna Paryska i wprowadzenie republiki we Francji?

XXXIII. Europa i ?wiat w II po?owie XIX i na pocz?tku XX w. Ucze?:

1) por?wnuje procesy zjednoczeniowe W?och i Niemiec w XIX w.

11.

Stany Zjednoczone w XIX w. Ekspansja kolonialna

1

 • Kszta?towanie si? ustroju i spo?ecze?stwa Stan?w Zjednoczonych?
 • Geneza wojny secesyjnej i kwestia niewolnictwa
 • Wojna secesyjna i jej skutki
 • Znaczenie emigracji dla rozwoju Stan?w Zjednoczonych
 • Przyczyny ekspansji kolonialnej mocarstw europejskich, Stan?w Zjednoczonych i Japonii
 • Kolonizacja Afryki
 • Kolonializm w Azji
 • Polityka Europejczyk?w? w koloniach
 • Konflikty kolonialne – rywalizacja mocarstw i bunty rdzennej ludno?ci

XXXIII. Europa i ?wiat w II po?owie XIX i na pocz?tku XX w. Ucze?:

2) wyja?nia przyczyny i skutki wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych.

XXXIV. Przemiany gospodarcze i spo?eczne. Nowe pr?dy ideowe. Ucze?:

1) przedstawia przemiany gospodarcze w Europie i ?wiecie, wymienia najwa?niejsze odkrycia naukowe i dokonania techniczne; charakteryzuje procesy migracyjne.

12

Post?p naukowy i techniczny

1

 • Rozw?j nauki i epokowe odkrycia
 • Post?p techniczny i prze?omowe wynalazki
 • Wp?yw post?pu technicznego na ?ycie codzienne
 • Zmiany ludno?ciowe w Europie i na ?wiecie

XXXIV. Przemiany gospodarcze i spo?eczne. Nowe pr?dy ideowe. Ucze?:

1) przedstawia przemiany gospodarcze w?Europie i na ?wiecie, wymienia najwa?niejsze odkrycia naukowe i?dokonania techniczne; charakteryzuje procesy migracyjne.

13.

Nowe ideologie i ruchy spo?eczne .Epoka pozytywizmu.

1

 • Demokratyzacja ustrojowa w krajach Europy Zachodniej
 • Socjalizm, anarchizm i zwi?zki zawodowe
 • Chrze?cija?ska nauka spo?eczna
 • Geneza i pocz?tki nacjonalizmu
 • Ruch na rzecz r?wnouprawnienia kobiet
 • Pozytywizm w literaturze
 • Malarstwo, rze?ba? i architektura II po?owy XIX w. i pocz?tk?w XX w.
 • Dynamiczny rozw?j muzyki i nowego medium – kinematografii
 • Powstanie kultury masowej
 • Upowszechnienie sportu i turystyki oraz odrodzenie idei olimpizmu

XXXIV. Przemiany gospodarcze i spo?eczne. Nowe pr?dy ideowe. Ucze?:

2) charakteryzuje nowe pr?dy ideowe i?kulturowe, ruch emancypacyjny kobiet, przemiany obyczajowe i pocz?tki kultury masowej;

3) wyja?nia procesy demokratyzacji ustroj?w pa?stw Europy Zachodniej;

4) charakteryzuje r??ne formy zorganizowanej dzia?alno?ci robotnik?w.

IV. Ziemie polskie w drugiej po?owie XIX wieku

14.

Powstanie styczniowe

1

 • Geneza powstania styczniowego w Kr?lestwie Polskim
 • Przebieg powstania styczniowego i charakterystyka dzia?a?
 • Reakcje mi?dzynarodowe na powstanie styczniowe

XXXII. Powstanie styczniowe i jego nast?pstwa. Ucze?:

1) wyja?nia genez? powstania styczniowego i opisuje jego nast?pstwa; 2) opisuje dzia?ania w?adz powsta?czych, charakter toczonych walk oraz mi?dzynarodow? reakcj? na powstanie; 3) charakteryzuje organizacj? polskiego pa?stwa podziemnego w okresie powstania styczniowego, z?uwzgl?dnieniem roli jego przyw?dc?w, w?tym Romualda Traugutta.

15.

Zab?r rosyjski po powstaniu styczniowym

1

 • Przyczyny upadku powstania styczniowego
 • Znaczenie powstania styczniowego
 • Represje wobec Polak?w po upadku powstania styczniowego
 • Postawy Polak?w wobec zaborc?w w okresie popowstaniowym

XXXII. Powstanie styczniowe i jego nast?pstwa. Ucze?:

1) wyja?nia genez? powstania styczniowego i opisuje jego nast?pstwa; 4) przedstawia problem uw?aszczenia ch?op?w w zaborze rosyjskim oraz por?wnuje z procesem uw?aszczeniowym w pozosta?ych zaborach;

XXXV. Ziemie polskie pod zaborami w II po?owie XIX i na pocz?tku XX w. Ucze?: 1) wyja?nia cele i por?wnuje metody polityki zaborc?w wobec mieszka?c?w ziem dawnej Rzeczypospolitej (w tym ziem zabranych) – rusyfikacja, germanizacja, autonomia galicyjska;

3) charakteryzuje postawy spo?ecze?stwa polskiego w stosunku do zaborc?w.

16

Sytuacja w zaborze pruskim i austriackim

1

 • Germanizacyjna polityka w?adz niemieckich
 • Postawy Polak?w wobec germanizacji
 • Polityka w?adz austriackich i postawy Polak?w wobec niej
 • Autonomia galicyjska

XXXV. Ziemie polskie pod zaborami w II po?owie XIX i na pocz?tku XX w. Ucze?: 1) wyja?nia cele i por?wnuje metody polityki zaborc?w wobec mieszka?c?w ziem dawnej Rzeczypospolitej (w tym ziem zabranych) – rusyfikacja, germanizacja, autonomia galicyjska;

3) charakteryzuje postawy spo?ecze?stwa polskiego w stosunku do zaborc?w;

5) rozpoznaje przejawy odradzania si? polsko?ci na G?rnym ?l?sku, Warmii i?Mazurach.

?

?

Prace kontrolne – tematyka, kryteria oceniania, terminy.

?

?

 • Kryteria oceny
 • Zebranie informacji – 2-3 strony A4
 • Kompozycja pracy – uporz?dkowany uk?ad i sp?jno??
 • Bogata charakterystyka problem?w
 • Samodzielne wnioski i podsumowanie pracy

ww. kryteria oceny odpowiadaj? kryteriom wymaga? na poziomach konieczne – bardzo dobre ( oceny dopuszczaj?cy – celuj?cy)

?

 • Termin z?o?enia prac
 • Prace nale?y sk?ada? w terminie do 15.12.2023( u dyrektora szko?y)
 • W przypadku oceny negatywnej z pracy kontrolnej, poprawione prace nale?y z?o?y? do 10.01..2024r.

?

?

 • Tematy prac kontrolnych – obwi?zuje wyb?r jednego z zaproponowa?

?

?

1.Przedstaw decyzje kongresu wiede?skiego w odniesieniu do Europy i??wiata, z uwzgl?dnieniem podzia?u ziem polskich.

?

2.Wyja?nij? genez? powstania styczniowego i opisz jego nast?pstwa.

?

3.Przedstaw przemiany gospodarcze w Europie i na ?wiecie w XIX wieu


Prowadz±cy kurs HIS5ZIMA2023 : Paulina Romiñska
Administrator Zaoczne Liceum w Lipuszu : Administrator Admin
Claroline © 2001 - 2013