HIS7ZIMA2023

HIS7ZIMA2023
Paulina Romiñska

Opis kursu

Opis

Skrypt z historii dla Semestru VI

?„Pozna? przesz?o??”? Program nauczania historii w zakresie podstawowym dla liceum og?lnokszta?c?cego i technikum, Robert ?niegocki

Tre?ci przedmiotu historia w podstawie programowej – zakres podstawowy

Cele kszta?cenia – wymagania og?lne I

. Chronologia historyczna. Ucze?:

1) porz?dkuje i synchronizuje wydarzenia z historii powszechnej oraz dziej?w ojczystych;

2) dostrzega zmienno?? i dynamik? wydarze? w dziejach, a tak?e ci?g?o?? proces?w historycznych i cywilizacyjnych.

I. II. Analiza i interpretacja historyczna.

Ucze?:

1) analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w kontek?cie epok i dostrzega zale?no?ci pomi?dzy r??nymi dziedzinami ?ycia spo?ecznego;

2) rozpoznaje rodzaje ?r?de?, ocenia przydatno?? ?r?d?a do wyja?nienia problemu historycznego;

3) dostrzega mnogo?? perspektyw badawczych oraz r??norakie interpretacje historii i ich przyczyny; 4) ugruntowuje potrzeb? poznawania przesz?o?ci dla rozumienia wsp??czesnych mechanizm?w spo?ecznych i kulturowych.

III. Tworzenie narracji historycznej.

Ucze?:

1) tworzy narracj? historyczn? w uj?ciu przekrojowym, jak i problemowym;

2) dostrzega problem i buduje argumentacj?, uwzgl?dniaj?c r??ne aspekty procesu historycznego;

3) dokonuje selekcji i hierarchizacji oraz integruje informacje pozyskane z r??nych ?r?de? wiedzy

?

Celem kszta?cenia og?lnego w liceum og?lnokszta?c?cym i technikum jest:

1) traktowanie uporz?dkowanej, systematycznej wiedzy jako podstawy kszta?towania umiej?tno?ci; 2) doskonalenie umiej?tno?ci my?lowo-j?zykowych, takich jak: czytanie ze zrozumieniem, pisanie tw?rcze, formu?owanie pyta? i problem?w, pos?ugiwanie si? kryteriami, uzasadnianie, wyja?nianie, klasyfikowanie, wnioskowanie, definiowanie, pos?ugiwanie si? przyk?adami itp.;

?3) rozwijanie osobistych zainteresowa? ucznia i integrowanie wiedzy przedmiotowej z r??nych dyscyplin;

4) zdobywanie umiej?tno?ci formu?owania samodzielnych i przemy?lanych s?d?w, uzasadniania w?asnych i cudzych s?d?w w procesie dialogu we wsp?lnocie dociekaj?cej;

5) ??czenie zdolno?ci krytycznego i logicznego my?lenia z umiej?tno?ciami wyobra?eniowo-tw?rczymi;

6) rozwijanie wra?liwo?ci spo?ecznej, moralnej i estetycznej;

7) rozwijanie narz?dzi my?lowych umo?liwiaj?cych uczniom obcowanie z kultur? i jej rozumienie;????????????? 8) rozwijanie u uczni?w szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania ?wiata i zach?canie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomo?ci

?1) my?lenie – rozumiane jako z?o?ony proces umys?owy, polegaj?cy na tworzeniu nowych reprezentacji za pomoc? transformacji dost?pnych informacji, obejmuj?cej interakcj? wielu operacji umys?owych: wnioskowanie, abstrahowanie, rozumowanie, wyobra?anie sobie, s?dzenie, rozwi?zywanie problem?w, tw?rczo??. Dzi?ki temu, ?e uczniowie szko?y ponadpodstawowej ucz? si? r?wnocze?nie r??nych przedmiot?w, mo?liwe jest rozwijanie nast?puj?cych typ?w my?lenia: analitycznego, syntetycznego, logicznego, komputacyjnego, przyczynowo-skutkowego, kreatywnego, abstrakcyjnego; zachowanie ci?g?o?ci kszta?cenia og?lnego rozwija zar?wno my?lenie percepcyjne, jak i my?lenie poj?ciowe. Synteza obu typ?w my?lenia stanowi podstaw? wszechstronnego rozwoju ucznia;

2) czytanie – umiej?tno?? ??cz?ca zar?wno rozumienie sens?w, jak i znacze? symbolicznych wypowiedzi; kluczowa umiej?tno?? lingwistyczna i psychologiczna prowadz?ca do rozwoju osobowego, aktywnego uczestnictwa we wsp?lnocie, przekazywania do?wiadcze? mi?dzy pokoleniami;

3) umiej?tno?? komunikowania si? w j?zyku ojczystym i w j?zykach obcych, zar?wno w mowie, jak i w pi?mie, to podstawowa umiej?tno?? spo?eczna, kt?rej podstaw? jest znajomo?? norm j?zykowych oraz tworzenie podstaw porozumienia si? w r??nych sytuacjach komunikacyjnych;

4) kreatywne rozwi?zywanie problem?w z r??nych dziedzin ze ?wiadomym wykorzystaniem metod i narz?dzi wywodz?cych si? z informatyki, w tym programowanie;

?5) umiej?tno?? sprawnego pos?ugiwania si? nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym dba?o?? o poszanowanie praw autorskich i bezpieczne poruszanie si? w cyberprzestrzeni;

?6) umiej?tno?? samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz warto?ciowania, rzetelnego korzystania ze ?r?de?;

7) nabywanie nawyk?w systematycznego uczenia si?, porz?dkowania zdobytej wiedzy i jej pog??biania;

8) umiej?tno?? wsp??pracy w grupie i podejmowania dzia?a? indywidualnych. Jak wida?, podstawa przyk?ada du?? wag? do rozwijania kompetencji j?zykowej i kompetencji komunikacyjnej

Semestralny plan pracy z historii dla grupy VIIB ?do programu nauczania „Pozna? przesz?o??”

?

SemestrVII – 16 godzin

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

kontrolne – tematyka, kryteria oceniania, terminy.

?

Rozk?ad materia?u „Pozna? przesz?o??” do historii dla?? 7 semestru liceum og?lnokszta?c?cego i technikum – zakres podstawowy

?

Temat jednostki lekcyjnej

Liczba godzin

Tre?ci lekcji

Zapis z podstawy

1. Kampania polska. Hitler i Stalin? dziel? Europ?.

1

1. Niemiecka napa?? na Polsk? i najwa?niejsze punkty oporu

2. Proporcje si? (diagram)

3. Napa?? sowiecka na Polsk?

4. Najwa?niejsze bitwy kampanii wrze?niowej

5. Ewakuacja polskich w?adz do Rumunii (Warto wiedzie?)

6. Obrona Warszawy i inne przypadki bohaterskiej postawy Polak?w podczas wojny obronnej

7. Pierwsze zbrodnie hitlerowskie w Polsce

8. Przyczyny kl?ski w wojnie obronnej

1. Wsp??praca ZSRS i III Rzeszy

2. Aneksje prowadzone przez ZSRS i wojna zimowa z Finlandi?

3. Podb?j Danii i Norwegii przez Niemcy

4. Podb?j Beneluksu i Francji przez Niemcy

5. Bitwa o Angli?

6. Wojna na Ba?kanach

XLVI. Wojna obronna Polski w 1939 r. Agresja Niemiec (1 wrze?nia) i Zwi?zku Sowieckiego (17 wrze?nia). Ucze?:

1. charakteryzuje po?o?enie mi?dzynarodowe Polski w przededniu wybuchu II wojny ?wiatowej;

2. wyja?nia cele wojenne hitlerowskich Niemiec i ZSRS;

3. charakteryzuje etapy wojny obronnej, podaje przyk?ady bohaterstwa obro?c?w, w tym: Westerplatte, Poczty Polskiej, Mokrej, Wizny, bitwy nad Bzur?, Warszawy, Kocka i zbrodni wojennych dokonanych przez agresor?w, w tym w: Wieluniu, Bydgoszczy, Katowicach, Grodnie;

6. wyja?nia przyczyny przegrania przez Polsk? wojny obronnej

2. Polityka Niemiec w okupowanej Europie

1

1. Zr??nicowane podej?cie Niemc?w do ludno?ci na poszczeg?lnych okupowanych terenach

2. Postawy ludno?ci i w?adz kraj?w? okupowanych – op?r, bierno??, kolaboracja

3. Ruch oporu i partyzantka w krajach europejskich

4. Sojusznicy III Rzeszy w Europie i na innych kontynentach

XLVII. II wojna ?wiatowa i jej etapy. Ucze?:

4. charakteryzuje polityk? hitlerowskich Niemiec na terenach okupowanej Europy

3. Holokaust

1

1. Podstawy antysemityzmu nazistowskiego w Niemczech (Warto wiedzie?)

2. Getta i separacja ludno?ci ?ydowskiej, pocz?tki prze?ladowa? na okupowanych terenach

3. Organizacja i przebieg Holokaustu, ludob?jstwo Rom?w i Sinti

4. Powstanie w getcie warszawskim

5. Sprawcza rola Niemiec i udzia? w Holokau?cie lub op?r wobec niego w poszczeg?lnych okupowanych krajach

6. Obozy koncentracyjne i obozy zag?ady – cele i sposoby eksterminacji

7. Sprawiedliwi w?r?d Narod?w ?wiata z uwzgl?dnieniem Polak?w i inne postawy heroiczne (J. Korczak); Organizatorzy Holokaustu (Warto wiedzie? – A. Eichmann);

Przyk?ad bohaterskiej postawy os?b ratuj?cych ?yd?w i bestialstwa okupant?w (rodzina Ulm?w)

XLIX. Niemiecka polityka eksterminacji. Ucze?:

1. przedstawia ideologiczne podstawy eksterminacji ?yd?w oraz innych grup etnicznych i spo?ecznych, prowadzonej przez Niemcy hitlerowskie;

2. charakteryzuje etapy eksterminacji ?yd?w (dyskryminacja, stygmatyzacja, izolacja, zag?ada);

3. rozpoznaje g??wne miejsca eksterminacji ?yd?w polskich i europejskich oraz innych grup etnicznych i spo?ecznych na terenie Polski i Europy ?rodkowo-Wschodniej (w tym: Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobib?r, Babi Jar);

1. opisuje postawy ludno?ci ?ydowskiej wobec Holokaustu, z uwzgl?dnieniem powstania w getcie warszawskim;

2. charakteryzuje postawy spo?ecze?stwa polskiego i spo?eczno?ci mi?dzynarodowej wobec Holokaustu, z uwzgl?dnieniem „sprawiedliwych”, na przyk?adzie Ireny Sendlerowej, Antoniny i Jana ?abi?skich oraz rodziny Ulm?w

4. Droga do zwyci?stwa

1

1. Karta atlantycka i kszta?towanie si? koalicji antyhitlerowskiej

2. Konferencja w Teheranie

3. Bitwa na ?uku Kurskim – ostateczny prze?om na froncie wschodnim

4. L?dowanie aliant?w w Afryce

5. Desant aliant?w na Sycyli? i W?ochy

6. L?dowanie w Normandii i otwarcie II frontu we Francji

XLVII. II wojna ?wiatowa i jej etapy. Ucze?:

5. wyja?nia przyczyny kl?ski pa?stw Osi

?

II Polacy podczas II wojny ?wiatowej

?

5. Polska pod okupacj? .Polskie pa?stwo podziemne.

1

1. Podzia? ziem polskich przez okupant?w w 1939 r.

2. Sytuacja ludno?ci polskiej pod niemieck? okupacj? i postawy ludno?ci II Rzeczypospolitej

3. Wyniszczenie elit (m.in. Intelligenzaktion) i likwidacja obiekt?w kultury (pomnik?w, zabytk?w)

4. Ludob?jstwo Polak?w na Pomorzu

5. Obozy koncentracyjne i ludob?jstwo Polak?w

6. Wyw?zka na przymusowe roboty

7. Polityka demoralizacji, pozbawiania mo?liwo?ci edukacji i wynaradawiania ludno?ci polskiej

8. Sytuacja ludno?ci Rzeczypospolitej pod sowieck? okupacj?

9. Wyw?zki na Syberi? i do Kazachstanu, deportacje do ZSRS (infografika)

10. Zbrodnia katy?ska

?

?

XLVI. Wojna obronna Polski w 1939 r. Agresja Niemiec (1 wrze?nia) i Zwi?zku Sowieckiego (17 wrze?nia). Ucze?:

4. przedstawia podzia? ziem polskich mi?dzy okupant?w; wskazuje przyk?ady wsp??pracy mi?dzy nimi;

XLVIII Polska pod okupacj? niemieck? i sowieck?. Ucze?:

1. przedstawia prawno-ustrojowe regulacje okupacyjnych w?adz, dotycz?ce terytorium pa?stwa polskiego i zamieszkuj?cej tam ludno?ci;

2. przedstawia realia ?ycia codziennego w okupowanej Polsce;

3. wymienia i charakteryzuje przyk?ady najwi?kszych zbrodni niemieckich i sowieckich (m.in. Auschwitz, Palmiry, Pia?nica, Ponary, Katy?, Miednoje, Chark?w);

4. por?wnuje system sowieckich i niemieckich oboz?w pracy, oboz?w koncentracyjnych oraz oboz?w zag?ady; omawia kwestie deportacji i wysiedle? ludno?ci oraz jej planowanego wyniszczenia;

6. charakteryzuje postawy polskiego spo?ecze?stwa wobec polityki okupant?w oraz wymienia przyk?ady heroizmu Polak?w, w tym: Witolda Pileckiego, Maksymiliana Marii Kolbego;

7. wyja?nia i omawia sposoby upami?tnie?nia zbrodni obu okupant?w oraz hero?izm Polak?w na przyk?adzie: […]

??????????????????????? c) Polskiego Cmentarza Wojennego w Katyniu;

??????????????????????? ?

XLIX. Niemiecka polityka eksterminacji. Ucze?:

1. przedstawia ideologiczne podstawy eksterminacji ?yd?w oraz innych grup etnicznych i spo?ecznych, prowadzonej przez Niemcy hitlerowskie

6 Powstanie warszawskie i rok 1945

1

1. Przyczyny i okoliczno?ci wybuchu powstania warszawskiego

2. Przebieg walk powsta?czych

3. Zaanga?owanie ludno?ci cywilnej, w tym dzieci

4. Postawy aliant?w i Sowiet?w wobec powstania

5. Ofiary w?r?d ludno?ci cywilnej i zniszczenia Warszawy (diagram z infografiki)

6. Ocena i znaczenie powstania warszawskiego

7. Wyparcie Niemc?w z ziem polskich

8. Kszta?towanie si? nowych rz?d?w w Polsce zale?nych od Sowiet?w – og?lnie (w nawi?zaniu do rozdz. IV)

XLVIII. Polska pod okupacj? niemieck? i sowieck?. Ucze?:

7. wyja?nia i omawia sposoby upami?tnienia zbrodni obu okupant?w oraz heroizm Polak?w na przyk?adzie:

a) Muzeum Powstania Warszawskiego;

?

L. Dzia?alno?? w?adz Rzeczypospolitej Polskiej na uchod?stwie i w okupowanym kraju. Ucze?:

8. charakteryzuje powstanie warszawskie (uwarunkowania polityczne, przebieg walk, nast?pstwa powstania, postaw? aliant?w i Zwi?zku Sowieckiego);

9. zestawia najwa?niejsze wydarzenia z dziej?w Polski w okresie II wojny ?wiatowej z wydarzeniami w Europie i na ?wiecie.

?

III ?wiat po II wojnie ?wiatowej

?

7. Odbudowa powojennego ?wiata. ?elazna kurtyna

1

1. Bilans strat wojennych

2. Konferencja w Poczdamie, podzia? Europy na dwa bloki oraz nowy porz?dek na ?wiecie

3. Powo?anie ONZ i rola tej organizacji

4. Proces norymberski, denazyfikacja i rozliczenie z nazizmem w Niemczech i Austrii

5. Plan Marshalla

6. Dzia?alno?? komunist?w w powojennej Europie (dzia?ania Kominformu, okoliczno?ci przejmowania w?adzy w krajach Europy ?rodkowej przez komunist?w)

LI. ?wiat po II wojnie ?wiatowej. Pocz?tek zimnej wojny. Ucze?:

1. charakteryzuje polityczne, spo?eczne, gospodarcze i kulturowe skutki II wojny ?wiatowej;

2. charakteryzuje zmiany na mapie politycznej Europy i ?wiata;

3. wyja?nia cele i struktur? Organizacji Narod?w Zjednoczonych i charakteryzuje rol? tej organizacji w powojennym ?wiecie;

5. charakteryzuje powojenny problem niemiecki;

6. omawia proces sowietyzacji pa?stw Europy ?rodkowo-Wschodniej

8. Konflikty okresu zimnej wojny

1

1. Wojna w Wietnamie

2. Rewolucja kuba?ska i kryzys kuba?ski

3. Rywalizacja w kosmosie

4. Praska Wiosna w 1968 r. i interwencja wojsk Uk?adu Warszawskiego

5. Konflikt palesty?ski i kryzys paliwowy

6. Konflikty w Ameryce Po?udniowej i ?rodkowej

7. Budowa muru berli?skiego

8. Praska Wiosna – jej przebieg i znaczenie

LI. ?wiat po II wojnie ?wiatowej. Pocz?tek zimnej wojny. Ucze?:

8. charakteryzuje zmiany w ZSRS po ?mierci Stalina; opisuje wydarzenia w NRD w 1953 r. i na W?grzech w 1956 r. i Czechos?owacji w 1968 r.

LII. Dekolonizacja, integracja i nowe konflikty. Ucze?:

2. wyja?nia przyczyny i przedstawia skutki konflikt?w zimnowojennych, w tym wojny w Wietnamie, kryzysu kuba?skiego oraz wojny w Afganistanie

9. Przemiany w powojennym ?wiecie

1

1. Demokratyzacja i zmiany obyczajowe w powojennej Europie

2. Powstanie EWG i integracja europejska

3. Kultura w latach 1945–1968

4. Rewolucja obyczajowa lat 60.

5. Ukszta?towanie nowego modelu spo?ecze?stwa na Zachodzie (pa?stwo dobrobytu)

6. Subkultury i ruchy kontestatorskie na Zachodzie

7. Terroryzm skrajnie lewicowy w latach 70. i 80. (Warto wiedzie?)

8. Sob?r watyka?ski II i reforma Ko?cio?a po 1962 r.

LII. Dekolonizacja, integracja i nowe konflikty. Ucze?:

charakteryzuje genez? i etapy integracji europejskiej

?

LIII. Przemiany cywilizacyjne na ?wiecie. Ucze?:

1. charakteryzuje i wyja?nia znaczenie najwa?niejszych przemian naukowo-technicznych na ?wiecie po II wojnie ?wiatowej;

2. analizuje najwa?niejsze przemiany kulturowe i spo?eczne po II wojnie ?wiatowej;

3. charakteryzuje zjawisko „rewolucji obyczajowej” i ruch?w m?odzie?owych, ze szczeg?lnym uwzgl?dnieniem wydarze? 1968 r.;

4. opisuje rozw?j nowych ?rodk?w komunikacji spo?ecznej i ocenia ich znaczenie

?

IV Polska i Polacy po II wojnie ?wiatowej

?

10. Pocz?tki w?adzy komunist?w w Polsce.Polska w czasach stalinizmu.

1

1. Rz?d lubelski i Manifest PKWN

2. Prze?ladowania przedstawicieli Polskiego Pa?stwa Podziemnego przez komunist?w

3. Etapy przejmowania w?adzy przez komunist?w w Polsce (prze?ladowanie opozycji, referendum ludowe, sfa?szowane wybory)

4. Zwalczanie legalnej opozycji przez komunist?w

5. Antykomunistyczny ruch oporu na ziemiach polskich – ?o?nierze niez?omni

6. Stalinowskie prze?ladowania wewn?trz PZPR

LV. Proces przejmowania w?adzy przez komunist?w w Polsce (1944–1948). Ucze?:

3. charakteryzuje okoliczno?ci i etapy przejmowania w?adzy w Polsce przez komunist?w;

4. omawia dzia?alno?? opozycji legalnej oraz podziemia antykomunistycznego, w tym: Narodowych Si? Zbrojnych (NSZ), Zrzeszenia Wolno?? i Niezawis?o?? (WiN), Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW);

5. charakteryzuje losy ?o?nierzy wykl?tych/niez?omnych;

6. opisuje represje sowieckiego i polskiego aparatu bezpiecze?stwa (w tym ob?awa augustowska)

11. Odwil? polityczna 1956 roku .Ma?a stabilizacja za Gomu?ki

1

1. Koniec stalinizmu w Polsce

2. Rywalizacja frakcji wewn?trz PZPR

3. Wydarzenia pozna?skiego Czerwca

4. Pa?dziernik 1956 r. i rola W. Gomu?ki

5. Odwil? i jej zako?czenie

6. Rola Gomu?ki w destalinizacji

LVI. Stalinizm w Polsce i jego erozja. Ucze?:

3. wyja?nia przyczyny i nast?pstwa pozna?skiego Czerwca oraz znaczenie wydarze? pa?dziernikowych 1956 r.;

4. opisuje formy i skutki prze?ladowania Ko?cio?a katolickiego

12. Polska czas?w Gierka

1

1. Okoliczno?ci doj?cia do w?adzy E. Gierka

2. Plan inwestycyjno-modernizacyjny dla Polski na podstawie zachodnich kredyt?w (Port P??nocny, rafinerie, Huta Katowice, Kopalnia Be?chat?w)

3. Poprawa warunk?w ?ycia ludno?ci i wzrost konsumpcji

4. Wp?yw kryzysu ?wiatowego na sytuacj? polskiej gospodarki

5. Pocz?tki kryzysu gospodarczego i wyst?pienia robotnicze w 1976 r. (Radom)

6. Wp?yw zad?u?enia zagranicznego i porozumie? mi?dzynarodowych na ograniczenie represji politycznych w Polsce

7. Narodziny opozycji demokratycznej (KOR, ROPCiO, KPN, RMP) i niezale?nych zwi?zk?w zawodowych (WZZ)

8. Wyb?r Jana Paw?a II i jego pierwsza pielgrzymka do Polski

9. Sukcesy polskich sportowc?w w latach 70. (Warto wiedzie?)

LVII. Polska w latach 1957–1981. Ucze?:

1. charakteryzuje system w?adzy w latach 60. i 70. w PRL i stopie? uzale?nienia od ZSRS; opisuje proces industrializacji i funkcjonowanie gospodarki planowej;

2. wyja?nia genez? i nast?pstwa kryzys?w spo?ecznych w latach 1968, 1970 i 1976;

3. wyja?nia spo?eczno-polityczn? rol? Ko?cio?a katolickiego;

4. charakteryzuje i ocenia dzia?alno?? opozycji politycznej w latach 1976–1980;

5. ocenia rol? papie?a Jana Paw?a II i jego wp?yw na przemiany w Polsce i krajach s?siednich

?

13. Narodziny „Solidarno?ci” . Stan wojenny w Polsce

1

1. Represje polityczne wobec dzia?aczy WZZ i wybuch strajku w Stoczni Gda?skiej

2. Rozprzestrzenienie si? strajk?w i powstanie „Solidarno?ci”

3. Charakterystyka „Solidarno?ci”, jej program polityczny i spo?eczny oraz porozumienia sierpniowe

4. Odsuni?cie od w?adzy Gierka i polityka w?adz wobec opozycji

5. Sytuacja mi?dzynarodowa Polski w okresie „Solidarno?ci”

6. Obj?cie w?adzy przez W. Jaruzelskiego i droga do konfrontacji (wydarzenia bydgoskie)

7. Literacka Nagroda Nobla dla Cz. Mi?osza w 1980 r. (ramka)

LVII. Polska w latach 1957–1981. Ucze?:

6. wyja?nia przyczyny i nast?pstwa strajk?w w 1980 r.;

7. charakteryzuje ruch spo?eczny „Solidarno??” i ocenia jego wp?yw na przemiany spo?eczno-polityczne w Polsce i w Europie;

LVIII. Dekada 1981–1989. Ucze?:

4. rozpoznaje najwi?ksze powojenne polskie osi?gni?cia w dziedzinie kultury i nauki, z uwzgl?dnieniem tw?rczo?ci emigracyjnej

?

?

?

V ?wiat na prze?omie stuleci

?

14. Kryzys bloku komunistycznego

1

1. Rz?dy L. Bre?niewa i post?puj?ca stagnacja w ZSRS

2. Polityka pa?stw Zachodu (ofensywa R. Reagana)

3. Wojna w Afganistanie

4. Kryzys w?adzy w ZSRS (K. Czernienko, J. Andropow)

5. Rz?dy M. Gorbaczowa

6. Katastrofa czarnobylska i jej wp?yw na postrzeganie ZSRS przez mi?dzynarodow? opini? publiczn?

7. G?asnost i pieriestrojka

8. Porozumienia rozbrojeniowe ZSRS i USA (Warto wiedzie?)

9. Upadek ZSRS i jego skutki (Symbole epoki)

LII. Dekolonizacja, integracja i nowe konflikty. Ucze?:

2. wyja?nia przyczyny i przedstawia skutki konflikt?w zimnowojennych, w tym wojny w Wietnamie, kryzysu kuba?skiego oraz wojny w Afganistanie;

?

LIV. ?wiat na prze?omie tysi?cleci. Ucze?:

1. charakteryzuje proces rozpadu ZSRS i okre?la jego nast?pstwa;

LIV. ?wiat na prze?omie tysi?cleci. Ucze?:

1. charakteryzuje proces rozpadu ZSRS i okre?la jego nast?pstwa

?

15 Integracja europejska

1

1. Powstanie Unii Europejskiej

2. Instytucje Unii Europejskiej

3. Powstanie strefy Schengen

4. Wprowadzenie euro

5. Rozszerzanie UE o kraje Europy ?rodkowej, w tym Polsk?

6. R??ne koncepcje Unii Europejskiej (federalizm czy wsp?lnota ojczyzn)

LIV. ?wiat na prze?omie tysi?cleci. Ucze?:

4. charakteryzuje kontynuacj? procesu integracji w Europie i przedstawia g??wne etapy rozwoju Unii Europejskiej

?

VI III Rzeczpospolita

?

16 Okr?g?y St?? i wybory czerwcowe, Transformacja gospodarcza i spo?eczna

1

1. Obrady Okr?g?ego Sto?u – zasady i okoliczno?ci porozumienia

2. Wybory kontraktowe – ich zasady i wynik

3. Wasz prezydent – nasz premier – prezydentura W. Jaruzelskiego

4. Podzia? obozu solidarno?ciowego i sp?r wok?? porozumienia z w?adzami komunistycznymi

1. Plan Balcerowicza i jego skutki

2. Gospodarka wolnorynkowa i wzrost bezrobocia

3. Negatywne skutki transformacji – pog??bianie si? rozwarstwienia spo?ecznego

4. Uchwalenie Konstytucji RP w 1997 r., reforma samorz?dowa (dwa etapy)

5. Prywatyzacja i reprywatyzacja

6. Problem lustracji i jej znaczenie

?

?

LVIII. Dekada 1981–1989. Ucze?:

3. wyja?nia przyczyny zawarcia porozumienia Okr?g?ego Sto?u, opisuje i ocenia jego skutki

LIX. Narodziny III Rzeczypospolitej i jej miejsce w ?wiecie na prze?omie XX i XXI w. Ucze?:

3. wyja?nia kontrowersje wok?? problemu dekomunizacji i lustracji;

4. ocenia proces transformacji ustrojowej i gospodarczej

?

  • Kryteria oceny
  • Zebranie informacji – 2-3 strony A4
  • Kompozycja pracy – uporz?dkowany uk?ad i sp?jno??
  • Bogata charakterystyka problem?w
  • Samodzielne wnioski i podsumowanie pracy

ww. kryteria oceny odpowiadaj? kryteriom wymaga? na poziomach konieczne – bardzo dobre ( oceny dopuszczaj?cy – celuj?cy)

1. Odbudowa powojennego ?wiata. ?elazna kurtyna

2.Czas „Ma?ej stabilizacji”

3.. Polska pod okupacj? .Polskie pa?stwo podziemne.

?

?

  • Termin z?o?enia prac
  • Prace nale?y sk?ada? w terminie do 05..01.2024 ( u dyrektora szko?y)
  • W przypadku oceny negatywnej z pracy kontrolnej, poprawione prace nale?y z?o?y? do 10.01..2024r.

?

?


Prowadz±cy kurs HIS7ZIMA2023 : Paulina Romiñska
Administrator Zaoczne Liceum w Lipuszu : Administrator Admin
Claroline © 2001 - 2013